Katalog informacij javnega značaja

MOL je za dostop do informacij javnega značaja katalog vnesla na spletno stran 29. 12. 2004. Katalog smo nazadnje dopolnili 21. 2. 2015.

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Mestna občina Ljubljana
Odgovorna oseba:  Zoran Janković, župan

Katalog je dostopen na spletnem naslovu znotraj spletne strani www.ljubljana.si. Katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu Službe za pobude meščanov, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana v času uradnih ur in sicer v ponedeljek: 8.-12. in 13.-15. ure, sreda: 8.-12. in 14.-16. ure ter petek: 8.-12. ure.
 

2. Splošni podatki o organu in informacijah  javnega značaja s katerimi razpolaga

Kratek opis delovnega področja organa:

Mestna občina Ljubljana (MOL) samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s statutom Mestne občine Ljubljana v skladu z zakonom in drugimi predpisi, zlasti pa: normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena,upravlja premoženje MOL, spodbuja gospodarski razvoj MOL, ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj,ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe,zagotavlja in pospešuje razvoj predšolskega varstva, vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije, pospešuje zdravstveno dejavnost ter službe socialnega varstva, pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost, skrbi za varstvo zraka, tal, vode, za varstvo pred hrupom, za ravnanje z odpadki in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, skrbi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ureja javni red v MOL, ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

Organizacijske enote MOL

Organizacija mestne uprave je prilagojena poslanstvu, nalogam mestne uprave in organizacijskim procesom.

Direktorica uprave
Služba za notranjo revizijo

Službe

Kabinet župana

Služba za razvojne projekte in investicije

Služba za javna naročila

Služba za pravne zadeve

Služba za lokalno samoupravo

Sekretariat mestne uprave

Služba za organiziranje dela mestnega sveta

Oddelki

Oddelek za finance in računovodstvo

Oddelek za ravnanje z nepremičninami

Oddelek za urejanje prostora

Oddelek za varstvo okolja

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet

Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje

Oddelek za kulturo

Oddelek za zdravje in socialno varstvo

Oddelek za šport

Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo

Prekrškovna organa

Inšpektorat

Mestno redarstvo

Organigram organa

Organigram MOL

Odgovorne uradne osebe za posredovanje informacij javnega značaja

Uradne osebe organov in služb Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojne za informacije javnega značaja, s katerimi razpolagajo organi in službe mestne uprave (v nadaljevanju: pristojni organ), so v skladu s Sklepom o določitvi uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja št. 930-12/03-2, predstojniki pristojnih organov, v primeru odsotnosti predstojnikov pa osebe, pooblaščene za njihovo nadomeščanje (vnadaljevanju: predstojnik). Predstojniki odločijo o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja v skladu z določili Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03) in po postopku, ki ga določa ta zakon.

Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij.

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi:

Povezava: http://zakonodaja.gov.si/rpsi/rps_kazala.html:

Zakon o financiranju občin /ZFO/ (Ur.l. RS, št. 80/1994, 45/1997 Odl.US: U-I-43/96, 56/1998, 1/1999, 59/1999 Odl.US: U-I-43/99, 61/1999 Odl.US: U-I-233/97, 79/1999, 89/1999 Odl.US: U-I-359/98, 119/2002 Odl.US: U-I-165/00-7, 40/2003 Odl.US: U-I-256/00-6)

Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/ (Ur.l. RS, št. 72/1993, 6/1994 Odl.US: U-I-13/94-65, 45/1994 Odl.US: U-I-144/94-18, 57/1994, 14/1995, 20/1995, 63/1995, 73/1995 Odl.US: U-I-304/94-9, 9/1996 Odl.US: U-I-264/95-7, 39/1996 Odl.US: U-I-274-95, 44/1996 Odl.US: U-I-98/95, 26/1997, 70/1997, 10/1998, 68/1998 Odl.US: U-I-39/95, 74/1998, 12/1999 Skl.US: U-I-4/99, 36/1999 Odl.US: U-I-313/96, 59/1999 Odl.US: U-I-4/99, 70/2000, 94/2000 Skl.US: U-I-305-98-14, 100/2000 Skl.US: U-I-186/00-10, 28/2001 Odl.US: U-I-416/98-38, 87/2001, 16/2002 Skl.US: U-I-33/02-7, 51/2002, 108/2003 Odl.US: U-I-186/00-21, 77/2004 Odl.US: U-I-111/04-21)

Zakon o lokalnih volitvah /ZLV/ (Ur.l. RS, št. 72/1993, 7/1994, 33/1994, 61/1995 Skl.US: U-I-213/95, 70/1995, 20/1998 Odl.US: U-I-283/94, 51/2002, 11/2003 Skl.US: U-I-417/02-7, 73/2003 Odl.US: U-I-346/02-13)

Zakon o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij /ZPUODO/ (Ur.l. RS, št. 44/1996, 28/2001 Odl.US: U-I-322/98-15)

Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.12.1994 opravljali organi občin /ZPDF/ (Ur.l. RS, št. 29/1995, 44/1996 Odl.US: U-I-98/95)

Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij /ZUODNO/ (Ur.l. RS, št. 60/1994 (69/1994 - popr.), 69/1994, 73/1994 Odl.US: U-I-183/94, 73/1995 Odl.US: U-I-304/94-9, 56/1998 (75/1998 - popr.), 67/1998 Odl.US: U-I-285/98, 67/1998 Odl.US: U-I-301/98, 72/1998 Odl.US: U-I-294/98, 72/1998 Odl.US: U-I-354/98, 72/1998 Odl.US: U-I-341/98, 75/1998, 28/2001 Odl.US: U-I-416/98-38, 52/2002)

Sklep Državnega zbora Republike Slovenije, katera naselja v Republiki Sloveniji imajo status mesta v skladu s predpisi, veljavnimi v času podelitve (Ur.l. RS, št. 22/2000)

Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o zadolževanju občin (Ur.l. RS, št. 30/2000)

Navodilo o načinu in postopkih za izdajo soglasij za investicije v občinah, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 55/1999 (69/1999 - popr.))

Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah (Ur.l. RS, št. 60/2002)

Statut Skupnosti občin Slovenije (Ur.l. RS, št. 32/2000, 108/2002 (45/2003 - popr.), 45/2003,70/2004)

Statut skupnosti občin Slovenije (Ur.l. RS, št. 108/2002 (45/2003 - popr.), 92/2003)

Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 22/2004)

Predpisi lokalnih skupnosti: Statut Mestne občine Ljubljana, Poslovnik Mestnega sveta MOL

Predpisi EU:

http://europa.eu.int/abc/treaties_sl.htm 

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Proračun MOL

Statut MOL

Poslovnik Mestnega sveta MOL

Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 – 2019: Celotna strategija

Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana

Strategija razvoja socialnega varstva v MOL

Strategija športa v Ljubljani

Program varstva okolja Mestne občine Ljubljana

Načrti zaščite in reševanja

Občinski program varnosti mestne občine

Občinski prostorski načrt MOL 

Sklopi informacij - sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

Seje Mestnega sveta MOL

Novice in obvestila MOL

Četrtne skupnosti

Nadzorni odbor MOL

Mestna volilna komisija

Zgodovina volitev

Projekti MOL

Register predpisov

Register neuradno prečiščenih besedil

Obrazci in upravni postopki

Interaktivni spletni servis "Pobude meščanov"

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Razpisi

Poslovni prostori MOL 

Dovoljenja in priglasitve

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Namen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03; v nadaljevanju: ZDIJZ) je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organov ter omogočiti uresničevanje pravice posameznikov in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja. Kot informacija javnega značaja se v skladu s 4. členom ZDIJZ šteje vsaka informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. V kolikor ne gre za katero izmed v 6. členu ZDIJZ taksativno določenih izjem, so te informacije pravnim ali fizičnim osebam prosto dostopne. Vendar pa je zakonodajalec za primere, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena ZDIJZ, predvidel, da jih pooblaščena uradna oseba organa izloči iz dokumenta, v kolikor je to mogoče, in tako prosilca seznani z vsebino preostalega dela dokumenta. Podrobnejšo vsebino delnega dostopa je vlada uredila z Uredbo o posredovanju informacij javnega značaja (Uradni list RS; št. 115/03; v nadaljevanju: uredba). Le-ta v 16. členu določa, da se šteje, da je informacije mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, če jih je mogoče fizično odstraniti, prečrtati, trajno prekriti ali drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki, oziroma zbrisati, kodirati, blokirati, omejiti oziroma drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v elektronski obliki. V kolikor bi bilo izločeno informacijo mogoče razbrati iz drugih informacij v dokumentu, pa se šteje, da takšne informacije ni mogoče izločiti.

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije javnega značaja:
Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Explorer, Mozilla ali Netscape.

Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo:
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana v času uradnih ur in sicer v ponedeljek: 8.-12. in 13.-15. ure, sreda: 8.-12. in 14.-16. ure ter petek: 8.-12. ure.

Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja:
V zgradbi so dvigala, možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički.

 

4. Stroškovnik, cenik in pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Pooblaščenec lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Cenik posredovanja in ponovne uporabe IJZ organov MU MOL

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:

Glede na to, da MOL velik del svojih dokumentov in gradiv (glede poslovanja, upravnega odločanja in svetovalnega delovanja) ažurno objavlja na spletni strani, prejme relativno malo zahtev za dostop do informacij javnega značaja.

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

- informacije preko interaktivnega spletnega servisa »Pobude meščanov«
- novinarska vprašanja o delu občinske uprave
- vprašanja o javnih razpisih

 

Poročila o izvajanju ZDIJZ