Oddelek za finance in računovodstvo

Skladno z besedilom Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, ki določa organizacijo in delovno področje Mestne uprave, so za Oddelek za finance in računovodstvo predvidene naslednje naloge:

- Pripravlja in izvaja proračun MOL, zaključni račun proračuna in druge akte s področja financ

- Sestavlja premoženjsko bilanco in vodi evidenco finančnega premoženja in zbirnik evidenc ostalega premoženja MOL

- Vodi finančno poslovanje

- Vodi računovodstvo

- Spremlja in nadzira porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih in o morebitnih nepravilnostih obvešča župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe

- Opravlja naloge ravnanja s finančnim premoženjem MOL

- Opravlja finančne preglede vseh pravnih poslov MOL, ki jih pripravljajo organi mestne uprave, in daje strokovno soglasje

- Daje strokovno mnenje o skladnosti investicijskih programov s finančnimi viri

- Daje mnenje h gradivom za mestni svet, ki imajo finančne posledice in jih pripravljajo organi mestne uprave.

Sintetizator govora Proteus TTS - dokumenti