Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet

Skladno z besedilom Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, ki določa organizacijo in delovno področje Mestne uprave MOL, so za Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet predvidene naslednje naloge:

- Opravlja naloge na področju gospodarskih javnih služb, če ni za posamezne naloge z drugim aktom določeno drugače,

- Pripravlja standarde in normative za gospodarske javne službe,

- Opravlja strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb,

- Zagotavlja vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture,

- Opravlja naloge s področja urejanja občinskih cest,

- Opravlja naloge v zvezi z javno, posebno in podrejeno rabo objektov in naprav, namenjenih za izvrševanje lokalnih gospodarskih javnih služb,

- Opravlja naloge s področij prometa in plovbe po celinskih vodah,

- Opravlja naloge na področju varnosti cestnega prometa ter preventive in vzgoje v cestnem prometu,

- Opravlja naloge v zvezi z opravljanjem dejavnosti avto - taksi prevozov,

- Opravlja naloge s področij upravljanja z vodami in energetike,

- Opravlja naloge s področij podjetništva, turizma, kmetijstva, gostinstva in trgovine.