Oddelek za kulturo

Skladno z besedilom Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, ki določa organizacijo in delovno področje mestne uprave, so za Oddelek za kulturo predvidene naslednje naloge:

- Opravlja naloge na področju kulture.

- Skrbi za delovanje neprofitnih organizacij s področja kulture.

- Zagotavlja pogoje za delovanje društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo ljubiteljske kulturne. programe, ter sredstva za njihove programe.

- Opravlja naloge na področju varovanja kulturne dediščine.

Področja delovanja

- kulturna dediščina
- kulturni programi
- javna infrastruktura na področju kulture
- ljubiteljska kulturna dejavnost
- javni zavodi

Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2012-2015

Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2016 – 2019

MANIFEST ZA LJUBLJANO – MESTO LITERATURE