Oddelek za ravnanje z nepremičninami

Skladno z besedilom Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, ki določa organizacijo in delovno področje mestne uprave, so za Oddelek za ravnanje z nepremičninami predvidene naslednje naloge:

- Opravlja naloge za pridobivanje nepremičnega premoženja in za razpolaganje z vsem nepremičnim premoženjem MOL,

- Opravlja naloge upravljanja z zemljišči, s poslovnimi stavbami in prostori, ki jih MOL oddaja v najem, s poslovnimi stavbami in prostori v uporabi mestne uprave in organov MOL in počitniškimi objekti za potrebe zaposlenih v MOL, razen nalog, za katere so pristojni drugi organi mestne uprave,

- Opravlja naloge za zemljiško knjižno urejanje vsega nepremičnega premoženja,

- Opravlja naloge zemljiške politike MOL in naloge v zvezi z opremljanjem zemljišč,

- Opravlja naloge za določitev statusa javnega dobra in grajenega javnega dobra,

- Zagotavlja podatke za vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture, ki se gradi v okviru opremljanja zemljišč za gradnjo,

- Načrtuje izgradnjo nadomestnih objektov v zvezi s pridobivanjem in opremljanjem stavbnih zemljišč,

- Opravlja naloge obračuna nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in davka na premoženje MOL,

- Odmerja komunalni prispevek,

- Opravlja naloge za razlastitve, omejitve ali obremenitve zemljišč za potrebe javne koristi,

- Zagotavlja izvajanje geodetskih del, potrebnih za urejanje nepremičnin MOL, ter sodeluje z državnimi organi pri izvajanju geodetskih del iz pristojnosti države,

- Vodi postopke za uveljavljanje zakonite predkupne pravice,

- Vodi evidenco nepremičnin v lasti MOL.