Oddelek za urejanje prostora

Skladno z besedilom Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, ki določa organizacijo in delovno področje mestne uprave, so za Oddelek za urejanje prostora predvidene naslednje naloge:

- Priprava prostorskih planskih in prostorskih izvedbenih aktov;

- Organizacija in vodenje postopka obravnave in sprejemanja prostorskih planskih in izvedbenih aktov, vključno z javno razgrnitvijo in javno razpravo;

- Spremljanje uresničevanja prostorskega plana in prostorskih izvedbenih aktov;

- Priprava lokacijskih informacij;

- Priprava urbanističnih programskih rešitev za pomembnejše stavbne in infrastrukturne posege v Mestni občini Ljubljana;

- Izvedba upravnih nalog ter dajanje informacij in mnenj v zvezi z urejanjem prostora;

- Vzpostavljanje in vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema, zbiranje, evidentiranje in analiziranje podatkov o predvideni rabi prostora in posegih v prostor ter vodenje evidence in dokumentacije predpisov in drugih aktov mestne občine, s katerimi se ureja prostor.