Oddelek za varstvo okolja

Skladno z besedilom Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, ki določa organizacijo in delovno področje mestne uprave, so za Oddelek za varstvo okolja predvidene naslednje naloge:

- opravlja naloge v zvezi z zagotavljanjem varstva okolja, ohranjanja narave in razvoja podeželja,

- pripravlja ukrepe, smernice in priporočila s področij varstva okolja, ohranjanja narave in razvoja podeželja,

- predlaga sanacijske programe ter zagotavlja njihovo izvedbo in nadzor,

- zagotavlja podrobnejši ali posebni monitoring stanja okolja in narave in vodi informacijski sistem varstva okolja in narave,

- pripravlja študije ranljivosti in ocene ogroženosti ter poročila o stanju okolja in narave,

- presoja vplive planov in nameravanih posegov v okolje,

- zagotavlja ozaveščanje, informiranje in izobraževanje javnosti v zvezi z varstvom okolja, ohranjanjem narave in razvojem podeželja,

- zagotavlja upravljanje zavarovanih naravnih vrednot lokalnega pomena,

- upravlja območja vrtičkov, na katerih MOL odda v zakup posamezne vrtičke, in območja, namenjena za vrtičke, ki jih MOL neurejene odda v zakup.