Oddelek za zdravje in socialno varstvo

Skladno z Odlokom o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL Oddelek za zdravje in socialno varstvo izvaja naslednje naloge:

- opravlja naloge na področju zagotavljanja zdravstvenega varstva in zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ter naloge določanja in zagotavljanja mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni in naloge na področju socialnega varstva, ki so v pristojnosti MOL,

- pospešuje in organizira dejavnosti in programe socialnega varstva in varovanja zdravja,

- pripravlja in izvaja javne razpise za sofinanciranje zdravstvenih in socialno varstvenih dopolnilnih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov,

- zagotavlja izvajanje storitve pomoč družini na domu iz okvira javne službe,

- vodi postopke podeljevanja koncesij za storitev pomoč družini na domu,

- zagotavlja plačila oskrbnih stroškov v socialnovarstvenih zavodih za starejše in za osebe s posebnimi potrebami, ki so deloma ali v celoti oproščene plačil po posebnih merilih, in plačila za družinskega pomočnika,

- opravlja naloge v zvezi dodeljevanjem denarne pomoči MOL,

- vodi postopke podeljevanja koncesij za osnovno zdravstveno in lekarniško dejavnost,

- izvaja plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja po zakonu,

- zagotavlja opravljanje mrliško pregledne službe na svojem območju.

Strategija razvoja socialnega varstva v MOL