Organizacijske enote v sestavi

Odsek za zdravje

Na Odseku za zdravje opravljamo naloge, ki so opredeljene v predpisih s področja zdravstvene dejavnosti, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja ter lekarniške dejavnosti ter sofinanciramo izvajanje programov varovanja zdravja preko vsakoletnih javnih razpisov.

Zakonsko določene naloge:

Določamo in zagotavljamo mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni, ki vključuje osnovno zdravstveno dejavnost (splošna medicina, šolska medicina, pediatrija, zobozdravstvo odraslih, zobozdravstvo otrok in mladine, ginekologija, fizioterapija, patronaža in nega na domu ter ortodontija) in lekarniško dejavnost.

Neposredno spremljamo delovanje javnih zavodov Zdravstveni dom Ljubljana in Lekarna Ljubljana, katerih ustanovitelji smo, in koncesionarjev na primarni ravni.

Vodimo postopke podeljevanja koncesij za osnovno zdravstveno in lekarniško dejavnost.

Izvajamo plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za osebe, ki izpolnjujejo pogoje po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Upravičenost do plačila prispevka po 21. točki 15. člena zakona ugotavlja pristojni center za socialno delo v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, po 24. točki 15. člena pa MOL .

Zagotavljamo opravljanje mrliško pregledne službe in financiranje anonimnih pokopov.

Sofinanciranje programov varovanja zdravja

MOL poleg zakonskih obveznosti sofinancira izvajanje programov varovanja zdravja preko vsakoletnih javnih razpisov »Ljubljana – zdravo mesto«. Izbrane programe izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi, del sredstev za to pa zagotavlja MOL.

Več o zdravstvenih storitvah in sofinanciranju programov varovanja zdravja lahko preberete na naslednji povezavi.

Odsek za socialno varstvo

Glavnino nalog, ki jih v MOL izvajamo na področju socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi. Od sredstev, ki jih MOL namenja področju socialnega varstva, je večina namenjena izvajanju zakonskih obveznosti, ostalo pa sofinanciranju socialnovarstvenih programov, socialnim transferjem po Odloku o denarni pomoči ter zaposlitvam v programih javnih del ter financiranju programa Rdečega križa na območju MOL.

Strateške usmeritve MOL na področju socialnega varstva za obdobje do 2020 so oblikovane na osnovi državnih in občinskih predpisov, na osnovi izsledkov fokusnih skupin z izvajalci sofinanciranih socialnovarstvenih programov ter raziskav in evalvacij socialno varstvenih programov, ki jih je v preteklosti sofinancirala MOL. Opredeljene so v Strategiji razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2013 do 2020, ki jo je maja 2013 sprejel Mestni svet MOL.

Zakonsko opredeljene naloge:

zagotavljanje in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu, 

plačila in doplačila stroškov oskrbe v zavodih za odrasle - domovih za starejše in v posebnih socialno varstvenih zavodih,

financiranje družinskega pomočnika.

Sofinanciranje socialnovarstvenih programov

MOL poleg zakonskih obveznosti sofinancira izvajanje socialnovarstvenih programov preko vsakoletnih javnih razpisov »Ljubljana – zdravo mesto«. Izbrane programe izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi, del sredstev za to pa zagotavlja MOL.

Več o socialnovarstvenih storitvah in sofinanciranju socialnovarstvenih programov si lahko preberete na naslednji povezavi.

Sintetizator govora Proteus TTS - dokumenti