Inšpektorat

Naloge:

- opravlja nadzor nad izvajanjem predpisov MOL in drugih aktov, s katerimi MOL ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
- vodi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,
- opravlja okoljsko nadzorstvo nad ravnanjem s komunalnimi odpadki,
- sodeluje pri pripravi odlokov in drugih splošnih aktov MOL,
- vodi predpisane evidence o izrečenih ukrepih in v zvezi s prekrškovnim postopkom.
 
 
 

Aktualna novica:

Nadzor nad postavitvijo zabojnikov za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov - KLIK