Služba za lokalno samoupravo

Naloge, ki jih opravlja Služba za lokalno samoupravo so naslednje:

-  Načrtuje in izvaja vse naloge za delovanje četrtnih skupnosti MOL.

- Upravlja s premoženjem MOL, ki je namenjeno delovanju lokalne samouprave v MOL.

- Opravlja naloge v zvezi z ustanavljanjem, organizacijo in delovanjem pokrajine in MOL kot glavnega mesta.

- Opravlja naloge za razvoj sistema lokalne samouprave in uresničevanje pravic prebivalcev MOL do neposredne udeležbe pri odločanju v MOL.

- Organizira usposabljanje in druge oblike pridobivanja znanj s področja lokalne samouprave za četrtne skupnosti, prebivalce in druge.