Služba za organiziranje dela mestnega sveta

 

 

 

 

 

 

 

Naloge, ki jih opravlja Služba za organiziranje dela mestnega sveta so naslednje:

- opravlja naloge za pripravo in izvedbo sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles, razen za Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,

- opravlja naloge za člane mestnega sveta in svetniške klube,

- vodi evidenco pravnih aktov, ki jih sprejme mestni svet, in objavlja splošne akte na spletni strani MOL,

- opravlja naloge za nadzorni odbor, volilno komisijo in druge organe MOL s področij, ki jih ne pokrivajo drugi organi mestne uprave.