Služba za razvojne projekte in investicije

Naloge, ki jih opravlja Služba za razvojne projekte in investicije so naslednje:

- Vodi, organizira in koordinira delo na razvojnih projektih MOL.

- Pripravlja strokovne podlage in koordinira delo na področju načrtovanja in izvajanja razvoja MOL v povezavi z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije.

- Usklajuje in vodi aktivnosti mestne uprave v procesih povezovanja MOL v projekte Evropske unije in drugih mednarodnih skupnosti in združenj.

- Sodeluje z drugimi organi in institucijami s področja razvoja.

- Zagotavlja izvajanje investicij in opravlja naloge investicijskega vzdrževanja nepremičnega premoženja MOL, razen tistih, za katere je s posebnim predpisom določeno drugače.

- Zagotavlja izvajanje rednega vzdrževanja poslovnih stavb in prostorov v uporabi mestne uprave in organov MOL ter počitniških objektov v lasti MOL.