Sekretariat Mestne uprave

Naloge Sekretariata Mestne uprave so:

- Opravlja naloge za direktorja Mestne uprave MOL.

- Opravlja naloge na področju upravljanja s kadrovskimi viri.

- Načrtuje, usmerja, organizira in spremlja izobraževanje in strokovno usposabljanje zaposlenih v mestni upravi.

- Opravlja naloge na področju sistema plač v mestni upravi in zagotavlja podatke za obračun plač in drugih osebnih prejemkov.

- Opravlja naloge, ki se nanašajo na organizacijo dela mestne uprave in sistemizacijo delovnih mest.

- Opravlja naloge za Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

- Opravlja naloge poslovanja z dokumentarnim gradivom, naloge vložišča ter naloge sprejemne in informacijske pisarne.

- Načrtuje in zagotavlja izvedbo načrta nabave pisarniškega materiala, računalniške opreme ter prevoznih in drugih sredstev za potrebe mestne uprave in organov MOL.

- Zagotavlja organizacijo in delovanje arhiva in knjižnice.

- Zagotavlja tiskanje in razmnoževanje gradiv za potrebe MOL.

- Zbira in obdeluje statistične podatke ter pripravlja analize za potrebe Mestne uprave MOL.

- Organizira in vzpostavlja enotni informacijski sistem za potrebe MOL.

- Spremlja in sodeluje pri usklajevanju novih rešitev na področju geografskega informacijskega sistema.

- Skrbi za povezovanje mestne uprave, četrtnih skupnosti, javnih podjetij, javnih zavodov, javnih skladov, javnih agencij in drugih, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je MOL, v enotni informacijski sistem MOL.

- Vzdržuje in razvija računalniške aplikacije in tehnično vzdržuje skupne večnamenske baze podatkov.