Mestni svet Mestne občine Ljubljana

Mestni svet MOL je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Mestne občine Ljubljana.

Ima 45 članov, ki se sestajajo na rednih, izrednih in slavnostnih sejah.

Mestni svet MOL ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje ureja način dela, postopek odločanja in razmerja do drugih organov Mestne občine Ljubljana.