21. seja Mestnega sveta MOL

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 20. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude
  Gradivo
 3. Poročilo župana
 4. Kadrovske zadeve
  Gradivo
  Glasovanje
  Sprejeti sklepi
 5. a) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017 b) Predlog Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2017 c) Predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2017 d) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2018 e) Predlog Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2018 f) Predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2018
  Gradivo
  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov
  Glasovanje
  Sprejeti sklepi
 6. Predlog Sklepa o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike
  Gradivo
  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov
  Glasovanje
 7. Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leti 2017 in 2018
  Gradivo
  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov
  Sprejeti sklepi
  Glasovanje
 8. a) Predlog Finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2017 b) Predlog Finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2018
 9. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
  Gradivo
  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov
  Sprejeti sklepi
  Glasovanje
 10. Predlog Pravilnika o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim
  Gradivo
  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov
  Glasovanje
 11. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 262 Stegne
  Gradivo
  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov
  Glasovanje
 12. Predlog Odloka o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
  Gradivo
  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov
  Glasovanje
 13. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana, s predlogom za hitri postopek
 14. Predlog Akta o prenehanju veljavnosti Akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Podzemna parkirna hiša Tržnica, prizidek k Mahrovi hiši, ureditev Vodnikovega trga in podzemna parkirna hiša Krekov trg z ureditvijo Krekovega trga«

Sprejeti dnevni red

Zapisnik