23. seja Mestnega sveta MOL

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 22. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude
 3. Poročilo župana
 4. Kadrovske zadeve
  Gradivo
 5. Predlog Avtentične razlage prikazov višinskih kot v grafičnem načrtu 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo kleti« v povezavi z določbami 14. in 15. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 206 Regentova (del)
 6. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana
 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center s predlogom za hitri postopek
 8. Osnutek Odloka o razglasitvi Tobačne tovarne v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena
 9. Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k Strategiji razvoja Javnega zavoda Ljubljanski grad za obdobje 2017-2021
 10. Letno poročilo javnega zavoda Turizem Ljubljana za poslovno leto 2016
 11. Predlog Akta o dopolnitvi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
 12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek