Anketa Celostne prometne strategije

sreda, 15. 2. 2017

Mestna občina Ljubljana v okviru priprave Celostne prometne strategije vabi k sodelovanju v spletni anketi, namenjeni širši javnosti.

Anketa je dostopna na strani https://www.1ka.si/a/112355, z njo pa želimo preveriti vrednote in stališča javnosti glede prometa v Ljubljani ter pridobiti mnenje o že izvedenih ukrepih.

Prva spletna javna razprava o Celostni prometni strategiji (CPS) MOL se je končala 11. januarja 2017. Sodelovanje različnih javnosti je bilo nad pričakovanji, saj je bilo v treh tednih zbranih kar okoli 1.100 mnenj, predlogov, pobud in idej o obstoječih prometnih ureditvah in njihovem izboljšanju. V prvi spletni razpravi se je največ pobud uporabnikov portala CPS nanašalo na kolesarjenje (389), veliko jih je bilo tudi v zvezi s hojo (223) in motornim prometom (236), nekaj manj pa glede javnega potniškega (179) in mirujočega prometa (85).
Natančna analiza podatkov še poteka, v splošnem pa prednjačijo precej trajnostno naravnani predlogi. Številni sodelujoči so na primer izrazili željo po vzpostavitvi več varnih povezav za pešce in kolesarje ter po nadaljnjem prilagajanju notranjega cestnega obroča nemotoriziranemu prometu. Mnogi so izrazili zadovoljstvo s prenovo Slovenske ceste, druge pobude pa se pretežno nanašajo na specifične lokacije v Ljubljani.
Decembra je potekala tudi delavnica s ključnimi deležniki znotraj mestne uprave, javnih podjetij in zavodov MOL, na kateri so udeleženci potrdili vizijo, izhodišča in načela prometne politike MOL. Sklenili so, da bi bilo glede na dosedanje dosežke na področju trajnostne mobilnosti smiselno o zadanih ciljih – da se do leta 2020 tretjina poti opravi peš in s kolesom, tretjina z javnim prevozom in tretjina z avtomobilom – ponovno razpravljati, predvsem s strokovno javnostjo. Po podatkih Raziskave potovalnih navad v MOL in LUR (2013) smo namreč v MOL že presegli začrtani cilj, ki zadeva tretjinski delež poti, opravljenih peš in s kolesom, in to na račun števila potovanj z avtomobili.
23. januarja je potekala tudi delavnica s ključnimi strokovnjaki iz organizacij, ki delujejo na področju mobilnosti, prometa, urejanja prostora, okoljevarstva, zdravja idr., skladno z načrtom pa že potekajo tudi intervjuje s prvo polovico izbranih ključnih deležnikov.

Z dobrim odzivom javnosti v prvi javni spletni razpravi na portalu CPS smo zadovoljni predvsem zato, ker bomo lahko tudi na podlagi zbranih predlogov skupaj poiskali še boljše rešitve za prometne izzive.
Meščane in obiskovalce mesta vabimo, da še naprej aktivno sodelujejo pri izdelavi celostne prometne strategije in tako prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja v Ljubljani – Zeleni prestolnici Evrope 2016.