Organi MOL

Organi MOL so mestni svet, nadzorni odbor in župan.

Mestni svet

Mestni svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti MOL.
Mestni svet ima petinštirideset članov.

Več o Mestnem svetu.

Nadzorni odbor MOL

Nadzorni odbor MOL je organ Mestne občine Ljubljana, ki je zadolžen za nadziranje porabe proračunskega denarja MOL v skladu s sprejetim proračunom in za njegovo smotrno porabo, nadziranje finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev in nadziranje razpolaganja s premoženjem Mestne občine Ljubljana.

Več o nadzornem odboru MOL

Volilna komisija

Volilna komisija MOL je samostojen organ, ki skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

Več o volilni komisiji