Odlok o proračunu MOL za leto 2013

.

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013, 9.12.2013

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013

Odlok o proračunu MOL za leto 2013

Sklep o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem MOL v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2013

Poročila o izvrševanju proračuna MOL za leto 2013 za obdobje od 1.1. do 30.6.2013

Zaključni račun proračuna MOL za leto 2013