Odlok o proračunu MOL za leto 2014

.

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014

Odlok o rebalansu proračuna MOL za leto 2014 (8.12. 2014)

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014 (7.7.2014)

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014

Odlok o proračunu MOL za leto 2014

Sklep o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem MOL v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2014

Poročila o izvrševanju proračuna MOL za leto 2014 za obdobje od 1.1. do 30.6.2014