Razpisi, razgrnitve in javne objave

Aktualni razpisi, razgrnitve in javne obravnave ...
 • Direktorja / direktorice javnega zavoda Ljubljanski grad

  prosto delovno mesto

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi kupoprodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 2546/2 (ID 1725-2546/2-0) v izmeri 3 m2, k.o. 1725-Ajdovščina.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za oddajo poslovnega prostora P011, v izmeri 11,60 m2, v brezplačno uporabo, na naslovu, Linhartova cesta 13, Ljubljana.

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine na naslovu Stari trg 16, Ljubljana

  JSS MOL objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti JSS MOL, ki v naravi predstavlja stanovanjsko enoto s pripadajočo shrambo v kleti v skupni izmeri 38,40 m2 s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na pripadajočem zemljišču.

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine na naslovu Jurčičev trg 2, Ljubljana

  JSS MOL objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti JSS MOL, ki v naravi predstavlja stanovanjsko enoto s pripadajočo shrambo v skupni izmeri 108,34 m2 v večstanovanjski stavbi z naslovom Jurčičev trg 2 v Ljubljani, s pripadajočimi solastniškimi deleži na posebnih in splošnih delih stavbe in na pripadajočem zemljišču.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino:
  - zemljišče s parc. št. 55, v izmeri 159 m2, k.o. 1752-Stanežiče (ID znak: 1752-55/0-0).

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine na naslovu Križevniška ul. 5, Ljubljana

  JSS MOL objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti JSS MOL, ki v naravi predstavlja stanovanjsko enoto s pripadajočo shrambo v kleti v izmeri 38,26 m2 v večstanovanjski stavbi z naslovom Križevniška ulica 5 v Ljubljani, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na pripadajočem zemljišču.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za nepremičnine – parkirna mesta na naslovu Štihova in Neubergerjeva ulica v Ljubljani

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino – shrambni prostor v izmeri 9,14 m2 na naslovu Poljanska cesta 1 v Ljubljani z ID oznako 1727-159-13 v k.o. 1727 – Poljansko predmestje z izhodiščno prodajno ceno 3.700,00 €.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem dela nepremičnine s parc. št. 38/16, k.o. 1739-Zgornja Šiška, v skupni izmeri 200,00 m2.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za oddajo poslovnega prostora v izmeri 95,00 m2, v brezplačno uporabo, na naslovu Trg osvobodilne fronte 10.

 • Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 239 Spodnji Kašelj – del

  Od 27. 5. do 27. 6. 2016 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 239 Spodnji Kašelj – del.

 • Javni razpis za oddajo javne površine za gostinski vrt na Prešernovem trgu v Ljubljani

  Predmet oddaje v uporabo za obdobje 4 let je javna površina na Prešernovem trgu v Ljubljani v lasti Mestne občine Ljubljana, in sicer:
  a. za postavitev gostinskega vrta, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom (v nadaljevanju: gostinski vrt), na označenem delu nepremičnine s parcelno št. 3288, k.o. 1725 – Ajdovščina na tlakovani površini pred stavbo na Wolfovi ulici 1 v tlorisni izmeri 303.64 m2, ter
  b.za postavitev montažnega odra za izvajanje kulturnega programa in za postavitev gostinskega vrta v tlorisni izmeri 10 m2 na označenem delu nepremičnine s parcelno št. 3286, k.o. 1725 – Ajdovščina.

 • Izbira zasebnega partnerja za obnovo starega letališča Ljubljana

 • Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 262 Stegne

  Od 20. 5. do 20. 6. 2016 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 262 Stegne.

 • Poziv k predhodnemu posvetovanju o ustreznosti predlaganih imen ulic, parkov, podhoda in sprememb potekov ulic v naselju Ljubljana

  (v posameznih delih Četrtne skupnosti Bežigrad, Četrtne skupnosti Center, Četrtne skupnosti Moste, Četrtne skupnosti Rožnik in Četrtne skupnosti Šiška).

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo – poslovnega prostora v najem

  na naslovu Jurčičev trg 2 in poslovnega prostora na naslovu Breg 2.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi menjalne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 223/6 (ID 2679-223/6-0) v izmeri 116 m2, k.o. 2679-Gradišče II.

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  -zemljišče s parc. št. 621/4, k. o. 1723 – Vič,
  -zemljišči s parc. št. 567/7 in 1242/3, obe k. o. 1730 – Moste,
  -zemljišča s parc. št. 379/2, 379/6, 383/30 in 383/31, vse k.o. 1738 – Dravlje,
  -zemljišče s parc.št. 1637/14, k.o. 1994 – Dobrova.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče pod stavbo, s parc. št. 47/16, k.o. 1720-Krakovsko predmestje (ID znak: 1720-47/16-0) v velikosti 23 m2.

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

 • Nakup IBM Notes Domino licenc in naročnina in podpora za najnovejše verzije IBM Notes Domino programske opreme

 • Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini s parc. št. 544/18 k. o. 1771 – Zadobrova (ID 5940292).

 • Javni, projektni, odprti, anonimni, dvostopenjski natečaj za urbanistično in krajinsko zasnovo območja ter za najprimernejše krajinske in arhitekturne rešitve stanovanjske soseske in večstanovanj.objektov z zunanjo ureditvijo na območju Brdo 2, Ljubljana

  Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, Ljubljana in Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana objavljata Javni, projektni, odprti, anonimni, dvostopenjski natečaj za urbanistično in krajinsko zasnovo območja ter za najprimernejše krajinske in arhitekturne rešitve stanovanjske soseske in večstanovanjskih objektov z zunanjo ureditvijo na območju Brdo 2, Ljubljana.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišča parc. št. 428/23 v izmeri 47 m2, parc.št. 484/7 v izmeri 16 m2 in parc.št. 480/37 v izmeri 2 m2 vse k.o. 1722 – Trnovsko predmestje, v enoti urejanja prostora (EUP) TR-148.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičninah s parc. št. 2221/16 k.o. 2636 – Bežigrad (ID 5923688), s parc. št. 13/7 k.o. 2636 – Bežigrad (ID 1165158) in s parc. št. 34/1 k.o. 2636 – Bežigrad (ID 1536226).

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičninah s parc. št. 1827/4 k.o. 1735 – Stožice (ID 1870904), št. 1826/3 k.o. 1735 – Stožice (ID 4390591), št. 974/153 k.o. 1756 – Črnuče (ID 3656835), št. 974/525 k.o. 1756 – Črnuče (ID 632923) in s parc. št. 974/158 k.o. 1756 – Črnuče (ID 2480856).

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  poslovni prostori na naslovu Mestni trg 15
  poslovni prostor na naslovu Tivolska cesta 50
  poslovni prostor na naslovu Rožičeva ulica 1a
  poslovni prostor na naslovu Grablovičeva ulica 62 (L-4)
  poslovni prostor na naslovu Grablovičeva ulica 56 (L-10)
  poslovni prostor na naslovu Grablovičeva ulica 52 (L-14)
  poslovni prostor na naslovu Grablovičeva ulica 52 (L-15)

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora št. 315 v izmeri 7,35 m2 na naslovu Trg prekomorskih brigad 1.

 • Višji svetovalec v Odseku za gospodarsko javno infrastrukturo v Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet (šifra DM: 96)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

 • Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 370 P+R Polje

  Od 5. 5. do 6. 6. 2016 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 370 P+R Polje.

 • Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPPN za območje Bavarskega dvora

  Od 5. 5. do 20. 5. 2016 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora.

 • Javni razpis za ugotavljanje javnega interesa pri oddaji umetniških ateljejev in oddaji prostorov v uporabo za kulturne in mladinske dejavnosti

  - umetniške ateljeje, ki jih oddaja MOL in umetniške ateljeje, ki bodo na razpolago od objave razpisa do 31. 12. 2017 (točka A),
  - prostore v lasti MOL, ki jih za izvajanje kulturne dejavnosti uporabljajo nevladne organizacije in posamezniki (točka B, sklop 1),
  - prostore v lasti MOL, ki bodo na razpolago za opravljanje kulturne in mladinske dejavnosti od objave razpisa do 31. 12. 2017 (točka B, sklop 2 in točka C).

 • Objava prejemnikov sredstev na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2016: SOCIALNO VARSTVO IN VAROVANJE ZDRAVJA - LJUBLJANA - ZDRAVO MESTO

  (Uradni list RS, št. 24/16 dne 1. 4. 2016)

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  zemljišča v k.o. Vič, zemljišča v k.o. Bežigrad, zemljišče v k.o. Dravlje in zemljišče v k.o. Slape.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičninah s parc. št. 838/1 k.o. 1731 – Udmat (ID 1294761), parc. št. 838/2 k.o. 1731 – Udmat (ID 4485400), parc. št. 42/0 k.o. 1732 – Štepanja vas (ID 2144321), 43/1 k.o. 1732 – Štepanja vas (ID 1866381), parc. št. 1214/13 k.o. 1730 – Moste (ID 6262031), parc. št. 323/1 k.o. 1732 – Štepanja vas (ID 4516766).

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero za sklenitev pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice pri zemljiščih s parc. št. 639/1 in 637/2, obe k.o. Brinje I.

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  - poslovni prostor na naslovu Miklošičeva cesta 16 (visoko pritličje)
  PREKLIC - poslovni prostor na naslovu Miklošičeva cesta 16 (2. nadstropje)
  - počitniško enosobno stanovanje Agavana 2,na naslovu Červar Porat
  - počitniško dvosobno stanovanje Akacija 3,na naslovu Červar Porat.

 • Višji svetovalec v Oddelku za kulturo (šifra DM: 142)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

 • Višji svetovalec v Oddelku za kulturo (šifra DM: 99)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero za sklenitev 10 neposrednih pogodb za zakup vrtičkov, ki se nahajajo na zemljišču parc. št. 1251/1 k.o. Ježica.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino:
  zemljišče s parc. št. 362/11 v izmeri 13 m2, k.o. 1736-Brinje I (ID znak: 1736-362/11-0).

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino:
  zemljišče s parc. št. 97/21 v izmeri 11 m2, k.o. 1995 Podsmreka (ID znak: 1995-97/21-0).

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi Zakupne pogodbe za nepremičnini parc. št. 302/8 k.o. Šujica in parc. št. 1698/1 k.o. Brdo v Ljubljani.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičninah s parc. št. 545/7 k.o. 1730 – Moste (ID 6312327), 546/12 k.o. 1730 – Moste (ID 6312326), 547/25 k.o. 1730 – Moste (ID 6312324), 548/7 k.o. 1730 – Moste (ID 6312321), 127/534 k.o. 1730 – Moste (ID 6312242).

 • Javno povabilo mladim za vključitev v projekt Kul služba!

  Urad za mladino Mestne uprave Mestne občine Ljubljana vabi mlade - prve iskalce zaposlitve, k oddaji prijav za vključitev v projekt Kul služba!

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v brezplačno uporabo na naslovu Grablovičeva ulica 28.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičninah s parc. št. 1560/2 k.o. 1723 – Vič (ID 3114840), s parc. št. 1560/1 k.o. 1723 – Vič (ID 4123137), s parc. št. 1558/3 k.o. 1723 – Vič (ID 2716140), s parc. št. 1558/1 k.o. 1723 – Vič (ID 700271), s parc. št. 1558/6 k.o. 1723 – Vič (ID 531676), s parc. št. 1558/5 k.o. 1723 – Vič (ID 197147), s parc. št. 1559/1 k.o. 1723 – Vič (ID 4793903), s parc. št. 1559/3 k.o. 1723 – Vič (ID 2443074), s parc. št. 1561/1 k.o. 1723 – Vič (ID 1707011), s parc. št. 2024/21 k.o. 1723 – Vič (120222), s parc. št. 2024/3 k.o. 1723 – Vič (ID 1127720).

 • Objava prejemnikov sredstev na podlagi Javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2016

  Objava prejemnikov sredstev na podlagi Javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2016 (Uradni list RS, št. 79/15).

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Mestna občina Ljubljana objavlja: NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 677/54 (ID 1739-677/54-0) v izmeri 112 m2, k.o. 1739-Zgornja Šiška. Za navedeno nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba.

 • Prikaži naslednjih 50