Razpisi, razgrnitve in javne objave

Aktualni razpisi, razgrnitve in javne obravnave ...
 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za poslovna prostora v skupni izmeri 39,31 m2, in sicer pisarna št. 322 in 323, ki se nahajata v prvem nadstropju stavbe na naslovu Linhartova 13, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 1160/1 in 1163/11, k.o. Bežigrad.

 • Celovita prenova samostojnih stanovanjskih enot na naslovih Cesta španskih borcev 39b, 69b, 37b, 31a, 43c, 61, Ljubljana

 • Izdelava projektne dokumentacije (IDZ, PZI, PGD) za izgradnjo telovadnice Maksa Pečarja

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za poslovni prostor – skladišče št. P08 v skupni izmeri 15,64 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Luize Pesjakove 9 v Ljubljani.

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo javne površine za peko in prodajo kostanja

  Lokacije:
  1. Prešernov trg (tipska utica MOL št. 1);
  2. Cankarjevo nabrežje, blizu gostilne Maček (tipska utica MOL št. 2),
  3. Breg – Novi trg (tipska utica MOL št. 3),
  4. Kongresni trg – nasproti Kazine (tipska utica MOL št. 4),
  5. Miklošičeva cesta, v parku pred sodiščem (tipska utica MOL št. 5),
  6. Slovenska cesta - Ajdovščina, podhod za pešce pri Metalki (tipska utica MOL št. 6),
  7. Ambrožev trg, pred objektom Poljanska cesta 20,
  8. Trg mladinskih delovnih brigad, na ploščadi pred objektom številka 7,
  9. Zaloška cesta, nasproti Tržnice Moste,
  10. Dunajska cesta, nasproti Gospodarskega razstavišča,
  11. Celovška cesta, ob avtobusnem postajališču pred Halo Tivoli,
  12. Celovška cesta, blizu stavbe Celovška 119 (Bonboniera).

 • Izvedba GOI del zunanje ureditve v Vrtcu Jarše enota Rožle

 • Sanacija fasadnega ovoja šestih večstanovanjskih objektov v soseski Polje I

  Javni stanovanjski sklad MOL objavlja javni razpis za sanacijo fasadnega ovoja šestih večstanovanjskih objektov v soseski Polje I v Ljubljani.

 • Dobava in montaža za okolje manj obremenjujoče notranje opreme za Vrtec Jarše – enota Rožle

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parc. št. 321/79, v izmeri 27 m², k.o. 1722 – Trnovsko predmestje.

 • GOI dela učilnica - RIC Sava

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 633/94 v izmeri 25 m², k.o. 1756 Črnuče.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Menjalna pogodba za stanovanje na naslovu Slovenska c. 17, Ljubljana, za stanovanjski enoti na naslovih Ul. bratov Učakar 68 in Slape 16, Ljubljana.

 • Javni ciljni razpis za izbor programskega upravitelja Centra kulture Španski borci v Mostah za obdobje od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2019

  Predmet ciljnega razpisa je izbira programskega upravitelja Centra kulture Španski borci v Mostah za obdobje od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2019, in opredelitev prireditvenih, produkcijsko-vadbenih ter izobraževalnih vsebin s področja uprizoritvenih, glasbenih, likovnih, folklornih in drugih umetniških praks.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi Najemne pogodbe za poslovni prostor št. L11 v skupni izmeri 36,06 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Grablovičeva ulica 54 v Ljubljani.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parc. št. 1460/1, v izmeri 78 m², k.o. 1734 – Ježica.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora številka 017 v izmeri 13,8 m2, številka 018 v izmeri 12,00 m2, številka 019 v izmeri 11,7 m2, številka 020 v izmeri 18,00 m2, številka 021 v izmeri 17,7 m2, številka 022 v izmeri 10,1 m2, številka 022A v izmeri 11,9 m2, številka 023 v izmeri 24,3 m2, številka 023A v izmeri 11,9 m2, številka 024 v izmeri 36,9 m2, številka 024A v izmeri 8,4 m2, številka 025 v izmeri 34,9 m2, številka 026 v izmeri 34,7 m2, številka 027 v izmeri 30,7 m2, ki se nahajajo v pritličju stavbe na naslovu Linhartova cesta 13 v Ljubljani stoječi na parc. št. 1160/1 in 1163/11, k.o. Bežigrad v skupni velikosti 277,00 m².

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora številka 217 v izmeri 18,00 m2, številka 218 v izmeri 18,00 m2, številka 219 v izmeri 18,00 m2, številka 220 v izmeri 18,00 m2, ki se nahajajo v drugem nadstropju stavbe na naslovu Linhartova cesta 13 v Ljubljani stoječi na parc. št. 1160/1 in 1163/11, k.o. Bežigrad v skupni velikosti 72,00 m².

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 361/241 v izmeri 35 m², k.o. 1722 Trnovsko predmestje.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora v izmeri 43,00 m2, ki se nahaja v Plečnikovem podhodu, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 3276, k.o. Ajdovščina. Višina najemnine je 2,23 EUR/m2, kar znaša 100,00 EUR na mesec.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi Najemne pogodbe za poslovni prostor št. K02 v skupni izmeri 16,30 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Zarnikova 3 v Ljubljani.

 • Dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Vodmat

 • Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišča parc. št. 680/1 v katastrski občini Gameljne za gradnjo zemeljskega elektro voda za priključitev na elektro omrežje.

 • Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišča parc. št. 2371/3 v katastrski občini Stožice za potrebe dostopa, dovoza in izgradnjo električnega priključka.

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javne dražbe je pozidano zemljišče:
  - parc. št. 1707/227 (ID znak 1722-1707/227-0) v izmeri 154 m², k.o. 1722 Trnovsko predmestje
  - parc. št. 1707/235 (ID znak 1722-1707/235-0) v izmeri 73 m2, k.o. 1722 Trnovsko predmestje.
  - parc. št. 78/30 (ID znak 1720-78/30-0) v izmeri 636 m², k.o. 1720 Krakovsko predmestje.

 • Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe OŠ Kašelj – Konvencionalno in ekološko mleko in mlečni izdelki, zamrznjeni izdelki

 • Javni razpis za izbor avtotaksi prevoznika za opravljanje prevoza s štirmi (4) avotaksi okolju prijaznimi vozili na območjih za pešce

  Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet razpisuje izbor avtotaksi prevoznika za opravljanje prevoza s štirimi avtotaksi okolju prijaznimi vozili na območjih za pešce za obdobje štirih (4) let.

 • Izgradnja kolumbarija na pokopališču Črnuče

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 803/22 (ID 1755-803/22-0) v izmeri 46 m2, k.o. 1755-Glince.

 • Gasilec – začetnik m / ž

  Prosto delovno mesto.

 • 2. Javni razpis za sofinanciranje programov in dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leto 2014

  Predmet 2. javnega razpisa za sofinanciranje programov in dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leto 2014, objavljenega v Uradnem listu RS št. 64/2014, je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v športnih objektih.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi Pogodbe o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo za poslovne prostore v skupni izmeri 283,28m2, ki se nahaja v prvem in drugem nadstropju stavbe na naslovu Vodnikov trg 5 v Ljubljani.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini s parc. št. 23/27, 612/41 in 612/42 vse k.o. 2677 - PRULE.

 • Najem dolgoročnega kredita

  Številka: 430-986/2014- Oznaka JN: 7560-14-210080.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini s parc. št. 1541/3 k.o. 1749 - GAMELJNE (ID 1252679).

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičninah s parc. št. 2092/46 k.o. 1723 – Vič (ID 151810) in s parc. št. 2092/90 k.o. 1723 – Vič (ID 6093101).

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o Brezplačni oddaji nepremičnine, ID 1695-161-1, ki predstavlja poslovni prostor - stavbo s stavbiščem v izmeri 156 m2, na naslovu Ižanska cesta 15 v Ljubljani.

 • Mestni trg 27 – obnova strehe in ulične fasade s stavbnim pohištvom

 • Javna razgrnitev osnutka DPN za prenosni plinovod R51B TE-TOL - Fužine/Vevče in okoljskega poročila

  Ministrstvo za infrastrukturo in prostor naznanja javno razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R51B TE-TOL–Fužine/Vevče, povzetka za javnost, okoljskega poročila za prenosni plinovod R51B TE-TOL–Fužine/Vevče in ostalih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve osnutka državnega prostorskega načrta.

 • Obvestilo o javni dražbi nepremičnin MOL, ki bo 18. septembra 2014

  Mestna občina Ljubljana objavlja javno dražbo za prodajo štirih nepremičnin - poslovnih prostorov MOL na Rimski 8, ki bo v Mestni hiši 18. septembra 2014.

 • Obvestilo o javni dražbi nepremičnin MOL, ki bo 16. septembra 2014

  Mestna občina Ljubljana objavlja javno dražbo za prodajo sedmih nepremičnin - poslovnih prostorov MOL (Mestni trg 11, Lepodvorska ulica 3, Malgajeva ulica 2, Bratovševa ploščad 27, Slovenska cesta 3/Rimska 9, Vodnikova 13 in Žabjak 4), ki bo v Mestni hiši 16. septembra 2014.

 • Namero o sklenitvi najemne pogodbe - del nepremičnine parc. št. 205/1, k.o. Bizovik

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za del nepremičnine – parc. št. 205/1, k.o. Bizovik, v skupni izmeri 30,00 m2.

 • Prenova okolja za varnostno kopiranje MOL

 • Dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Jelka

  Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik : 430-999/2014-4.

 • Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 206 Regentova – del

  Od 25. 8. do 25. 9. 2014 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 206 Regentova – del.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 357/1 (ID 1739-357/1-0) v izmeri 76 m2, k.o. 1739-Zgornja Šiška.

 • Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja

  Naročilo male vrednosti za izvajanje storitev svetovalnega inženiringa pri investicijskem vzdrževanju stanovanjskih in bivalnih enot ter stavb v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana ali Mestne občine Ljubljana.

 • Javno naročilo JSS MOL - Fasadarska in štukaterska dela

  Javni stanovanjski sklad MOL je objavil javno naročilo katerega predmet je sanacija fasadnega ovoja šestih večstanovanjskih objektov v soseski Polje I v Ljubljani.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora za pisarniško dejavnost v izmeri 11,80 m2, za najemnino 5,00 EUR/m2 na mesec, ki se nahaja v stavbi na naslovu Linhartova cesta 13 v Ljubljani.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini s parc. št. 1666/4 k.o. 1738 – Dravlje (ID 6173861).

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parc. št. 439/22, v izmeri 3 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje, v enoti urejanja (EUP)RN-210.

 • Prikaži naslednjih 50