Razpisi, razgrnitve in javne objave

Aktualni razpisi, razgrnitve in javne obravnave ...
 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišča s parc. št. 491/3 (ID 1727-491/3-0) v izmeri 20 m2, k.o. 1727-Poljansko predmestje.

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  nepremičnina na naslovu Stari trg 16, Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični trgovski lokal.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 2231/30, pozidano zemljišče v izmeri 115 m2, k. o. 2636 –Bežigrad, do celote 1/1.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora na lokaciji Trg OF 10.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino:
  • zemljišče s parc. št. 957/5 v izmeri 3 m2, k.o. 1753-Vižmarje (ID znak: 1753-957/5-0),

 • Izbira izvajalca za vzdrževanje fotokopirnih strojev, multifunkcijskih naprav in faksov

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na večih nepremičninah - ustanovitev stavbne pravice gradnje gospodarske javne infrastrukture, namenjene izvajanju javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem in distribucija toplote, v obsegu kot izhaja iz grafičnega prikaza nepremičnin, za dobo 99 let.

 • Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja za Vrtec Ledina

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora na naslovu Cigaletova ulica 5 v brezplačno uporabo.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Predmet pogodbe bo ustanovitev služnostne pravice izgradnje, uporabe, vzdrževanja in nadzora plinovoda, z ustreznimi dostopi in dovozi, za čas trajanja plinovoda.

 • Direktor / direktorica javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center

  prosto delovno mesto

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnih prostorov: Kržičeva ulica – podhod pod Kržičevo ulico.

 • Analitik VII/2-II v Odseku za predšolsko vzgojo v Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje (šifra DM: 201)

  prosto strokovno-tehnično delovno mesto za nedoločen čas

 • Poziv

  za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišči s parc. št. 106/4, pozidano zemljišče v izmeri 15 m2 in s parc. št. 109/14, pozidano zemljišče v izmeri 67 m2, obe k. o. 1756 – Črnuče, do celote 1/1. Za navedene nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba. Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

 • JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO PROSTOROV V UPORABO ZA KULTURNE DEJAVNOSTI IN DEJAVNOSTI S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA

  Objavljen na spletni strani http://www.ljubljana.si/ in traja od dne 18.11.2015 do 18.12.2015.
  Predmet oddaje v uporabo so prostori za kulturne in mladinske dejavnosti, ki se nahajajo na naslovih:
  1. TRG PREKOMORSKIH BRIGAD 1 (kulturne dejavnosti) - poslovni prostor št. 112 (pisarna št. 119) v prvem nadstropju v izmeri 19,94 m² bruto/16,35 m² neto.
  2. DUNAJSKA CESTA 56 (kulturne dejavnosti) - poslovni prostor v podhodu v izmeri 376,60 m2.
  3. TRŽAŠKA CESTA 2 (kulturne dejavnosti) - poslovni prostor v 1. nadstropju v izmeri 16,04 m².
  4. TRŽAŠKA CESTA 2 (kulturne dejavnosti) - poslovni prostor v 1. nadstropju v izmeri 21,35 m².
  5. TRG OF 10 (dejavnosti s področja mladinskega sektorja) - poslovni prostor v podhodu v izmeri 91,64 m².

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora: Kržičeva ulica – podhod pod Kržičevo ulico.

 • Natečaj za prijavo raziskovalnih aktivnosti - "Zaupajmo v lastno ustvarjalnost"

  Natečaj za prijavo raziskovalnih aktivnosti, ki bodo predstavljene na 29. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev Ljubljane "Zaupajmo v lastno ustvarjalnost" leta 2016.

 • Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2016 do 2019 sofinancirala Mestna občina Ljubljana

  Predmet razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2016 do 2019 sofinancirala Mestna občina Ljubljana.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini s parc. št. 3778/1 k.o. 1737 – Tabor (ID 431765).

 • Okolju prijazne storitve čiščenja prostorov Vrtca Vodmat«

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  - poslovni prostor št. P01 na naslovu Malgajeva ulica 2
  - poslovni prostori na naslovu Vilharjeva cesta 31.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 193/13, nepozidano zemljišče v izmeri 85 m2 k. o. 1695 – Karlovško predmestje, v enoti urejanja prostora (EUP) RN - 212.

 • Javna objava pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendumsko kampanjo za referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

  MOL ponuja organizatorjem referendumske kampanje za referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (v nadaljevanju: organizatorji) naslednje vrste plakatnih mest:
  - tristrane plakatne stebre (za lepljenje plakatov velikosti 0,7 x 1,0 m),
  - samostoječe ali stenske table (za lepljenje plakatov velikosti 5,1 x 2,4 m in 4 x 3 m).

 • Okolju prijazne storitve čiščenja Vrtca Jarše

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  nepozidani zemljišči:
  - parc. št. 1707/268 (ID znak 1722-1707/268-0) v izmeri 208 m², k.o. 1722 Trnovsko predmestje in
  - parc. št. 1707/266 (ID znak 1722-1707/266-0) v izmeri 5 m², k.o. 1722 Trnovsko predmestje.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za solastniški delež do 2/5, pri zemljiščih s parc. št. 1794/1 v izmeri 3.981 m2 ter s parc. št. 1794/2 v izmeri 5.204 m2, obe k. o. 1772-Slape, z objektom, Dom starejših občanov Fužine, na naslovu Nove Fužine 40, Ljubljana, zaradi uresničevanja javnega interesa. Pogodba bo sklenjena z osebo javnega prava, z Republiko Slovenijo.
  Pogodba bo sklenjena po sprejetem rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015, pod odložnim pogojem, da bo odsvojitev odobril Mestni svet MOL.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za naslednje nepremičnine:
  - stavba z ID oznako 2678-175, ki je povezana z zemljiščem, parcelna številka 118/270, k.o. 2678 - Golovec, v izmeri 338 m2,
  - zemljišče z ID oznako 2678-118/62-0, v izmeri 129 m2,
  - zemljišče z ID oznako 2678-118-0, v izmeri 367 m2.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 1234/4, pozidano zemljišče v izmeri 125 m2, k. o. 1729 – Šmartno ob Savi, do celote, 1/1.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 1872/19, pozidano zemljišče v izmeri 13 m2, k. o. 1723 – Vič, do celote 1/1.

 • Svetovalec v Odseku za redarstvo v Mestnem redarstvu (šifra DM: 161)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine na naslovu Borštnikov trg 1, Ljubljana

  JSS MOL objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine - stanovanjske sobe v izmeri 14,10 m2 v stavbi z naslovom Borštnikov trg 1, Ljubljana s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na pripadajočem zemljišču.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine na naslovu Karlovška cesta 20, Ljubljana

  JSS MOL objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti JSS MOL, ki v naravi predstavlja stanovanjsko enoto s pripadajočo shrambo v skupni izmeri 136,50 m2 in posamezni del stavbe - shrambo v izmeri 4,70 m2 s pripadajočim solastniškim deležem na posebnih in splošnih delih stavbe in na pripadajočem zemljišču.

 • 2. javni razpis za dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leto 2015

  2. JAVNI RAZPIS ŠPORT 2015 – PROSTOR
  2. Javni razpis za dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leto 2015

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 472/2 v izmeri 77 m², k.o. 1739 Zgornja Šiška (ID 1739-472/2-0).

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  - poslovni prostor št. P02 v skupni izmeri 33,10 m2 na naslovu Tržaška cesta 27,
  - poslovni prostor št. P01 v pritličju v izmeri 47,70 m2 na naslovu Letališka cesta 33,
  - poslovni prostor v skupni izmeri 612,60 m2 na naslovu Letališka cesta 33,
  - poslovni prostor - lokal št. 10 v skupni izmeri 115,14 m2 na naslovu Grablovičeva 56,
  - poslovni prostor - lokal št. 11 v skupni izmeri 36,9 m2 na naslovu Grablovičeva 54,
  - poslovni prostor - lokal št. 12 v skupni izmeri 33,80 m2 na naslovu Grablovičeva 54,
  - poslovni prostor - lokal št. 13 v skupni izmeri 17,85 m2 na naslovu Grablovičeva 54,
  - poslovni prostor - lokal št. 14 v skupni izmeri 15,37 m2 na naslovu Grablovičeva 52,
  - poslovni prostor - lokal št. 15 v skupni izmeri 33,98 m2 na naslovu Grablovičeva 52.

 • Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti za predšolske otroke iz MOL v letu 2016

  Predmet razpisa:
  Sklop A: Obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL
  Sklop B: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino: • zemljišče s parc. št. 272/4 v izmeri 72 m2, k.o. 1772-Slape (ID znak: 1772-272/4-0).

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini s parc. št. 178/14 k.o. 1721– Gradišče I (ID 5172395).

 • Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v MOL v letu 2016

  Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja podeželja na območju MOL za naslednji vrsti ukrepov:
  1. ukrepi v skladu z uredbo komisije (EU) št. 702/2014
  2. ukrepi de minimis v skladu z uredbo komisije (EU) št. 1407/2013

 • Javni razpis za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeželju, Posavskega štehvanja in Ekopraznika v Ljubljani za leto 2016

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeželju, Posavskega štehvanja in Ekopraznika v Ljubljani za leto 2016

 • Javni razpis MOL za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska ter znanstvenih oz. strokovnih posvetov za leto 2016

  Znanstveni in strokovni tisk:
  Publikacije znanstvenega in strokovnega tiska, ki obravnavajo vprašanje okolja in življenja v Ljubljani, njen razvoj, zgodovino in osebnosti ter druge teme, ki so pomembne za promocijo Ljubljane: znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, sofinanciranih s strani MOL, ter tematske številke znanstvene periodike, ki obravnavajo problematiko MOL ali prevode del, ki so zaradi obravnavanega področja lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj v razvoj mesta.
  Znanstveni in strokovni posveti:
  Delavnice in seminarji, ki so tematsko naravnani na vprašanja okolja in življenja v Ljubljani, njenega razvoja, zgodovine ali osebnosti, pomembnih za Ljubljano in ki pomembno prispevajo k njeni promociji.

 • Javni razpis za sofinanciranje projektov in/ali aktivnosti NVO in neprofitnih organizacij v MOL za leto 2016 s področja varstva okolja

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov in/ali aktivnosti okoljskih nevladnih organizacij in neprofitnih organizacij v MOL v letu 2016, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja in narave.

 • Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2016 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

  Predmet razpisa:
  A) Mladinski raziskovalni projekti
  B) Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti
  C) Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
  D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
  E) Projekti v šolah za učence
  F) Mestne prireditve šol za otroke in učence za obdobje 2016 - 2018
  G) Organizator 29., 30. in 31. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« za obdobje 2016 - 2018

 • Javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2016 in programov za obdobje od 2016 do 2018 s področja mladinskega sektorja v MOL

  Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja mladinskega sektorja, ki jih na območju MOL izvajajo mladinske nepridobitne organizacije. Razpis je namenjen programom in projektom mladinskih aktivnosti, mreženja nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih programov.

 • Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v Mestni občini Ljubljana za leto 2016

  Namen javnega razpisa je izbira preventivnih programov za leto 2016, ki jih bo sofinancirala Mestna občina Ljubljana na področju različnih vrst zasvojenosti, ki pomagajo udeležencem odkriti, krepiti in utrjevati svoje lastne vire, so pozitivno naravnani na krepitev moči udeležencev in poudarjajo alternativne pristope nezdravim izbiram.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero za sklenitev pogodbe o oddaji zemljišč del parc.št. 475/5, del parc.št. 476/6 in del parc.št. 477/7 vse k.o. 1695 – Karlovško predmestje, v brezplačno uporabo.

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišči s parc. št. 588/10, pozidano zemljišče v izmeri 9 m2, k. o. 1730 – Moste in parc. št. 590/4, pozidano zemljišče v izmeri 120 m2, k. o. 1730 - Moste, do celote, 1/1.

 • Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za zemljišče parc. št. 1285/3 v katastrski občini 1723-Vič, za rušitev objekta stoječega na zemljiščih parc. št. 1287/2 in parc.št. 1285/9, obe v katastrski občini 1723-Vič.

 • Prikaži naslednjih 50