Urbano kmetijstvo

Mestna občina Ljubljana si je v PROGRAMU VARSTVA OKOLJA ZA MOL 2014-2020 zadala naslednji cilj:

 

Cilj 3: Izkoristiti površine MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo

OC3: Do leta 2020 razvijati mrežo vrtičkov in projekte pridelave hrane med meščani v vsaki ČS vzpostaviti vsaj eno vrtičkarsko območje vzpostaviti vzorčen javni sadovnjak.

 

 

 

 

Področje zagotavljanja samooskrbe je novo. Kot takšno odraža aktualne razmere, tako na globalni kot tudi lokalni ravni. Razmere in vedno večja potreba prebivalstva po kakovostnem viru zdrave hrane so v ospredje postavile nujnost zvišanja samooskrbne sposobnosti MOL. Po drugi strani pa je to področje ena ključnih razvojnih priložnosti mestne občine – z vzpodbujanjem in promocijo pridelovanja zdrave hrane MOL pravzaprav širi zavest o zdravih prehranskih navadah in o nujnosti trajnostne pridelave ter pomaga razvijati trg za vse lokalne pridelovalce. Tako bo kakovostna hrana za prebivalce mestne občine postala dostopnejša, MOL pa bo učinkovito izboljšal izkoriščenost zemljišč in zvišal raven socialne integracije, okrepil področje socialnega podjetništva in povečal raven povezanosti med ljudmi.