Vrtički

Vrtičkarstvo je dejavnost, ki ima več namenov in ima tako ekonomski kakor tudi socialni potencial. Njen primarni namen je pridelovanje vrtnin za lastne potrebe, na ravni mesta pa gre za pomemben dejavnik povečevanja stopnje samooskrbe. Pridelovanje hrane na manjših površinah je tudi izredno pomembna povezovalna dejavnost z močnim potencialom medgeneracijskega sodelovanja, povečevanja socialne vključenosti in dobrodošla alternativa za socialno šibke prebivalce mesta. Vse več je povpraševanja po najemu vrtička s strani ne samo mladih družin, temveč tudi celo študentov. Želja po kakovostni in zdravi hrani ter preživljanju prostega časa z vrtičkarstvom vedno hitreje prevzema tudi mladino.

 

 

Vrtiček ("gartlc") je imela vedno vsaka slovenska domačija. Navada "imeti vrtiček" je s priseljenci prišla tudi v urbana središča. Največji razmah postavljanja vrtičkov tako beležimo predvsem ob novo nastalih stanovanjskih soseskah.

  

 

Obdobje med leti 1984 do 2010

1984 - 289 območij / 200 ha

1995 - 378 območij / 267 ha

2008 - 218 območij / 130 ha

2010 - 23 območij / 45 ha  

Z letom 2009 se je Mestne občina Ljubljana bolj celostno lotila problematike urejanja vrtičkov.

Sprejela je dve pravni podlagi:

- Odlok o urejanju in oddaji vrtičkov v zakup

- Pravilnik o urejanju vrtičkov v Mestni občini Ljubljana

Kriteriji za oddajo so bili naslednji - stalno bivališče v MOL, starost nad 60 let, dohodek gospodinjstva glede na odstotek povprečne neto plače, cena najema od 0,70 do 1,00 EUR/m2 + stroški.  

V obdobju 2009/2010 sta bili urejeni dve vzorčni območji z vrtički in sicer v Štepanji vasi (14 vrtičkov) in v Dravljah (51 vrtičkov). Na obeh območjih je bila postavljena tudi pripadajoča oprema - lope, otroško igrišče, parkirišče, kompostnik, sanitarije in smetnjaki.

Z letom 2010 je prišlo do novih sprememb na področju urejanja vrtičkov. V OPN-ju so bila določena območja za vrtičke in sicer:

ZV raba - površine za vrtičkarstvo;

Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PIP) v nekaterih stanovanjskih območjih in kot sestavni del večjih novih parkovnih in športno rekreacijskih površin;

Usmeritve za izdelavo posameznih OPPN, ki predvidevajo začasno ureditev vrtičkov tudi na posameznih območjih, kjer je za večje razvojne projekte predvidena izdelava podrobnejšega prostorskega načrta, vse do njegove izvedbe.

 

Pogoji za urejanje in oddajo zemljišč za potrebe vrtičkarstva

Površine, namenjene za potrebe vrtičkarstva, so kot samostojna kategorija rabe prostora opredeljene v prostorskem načrtu Mestne občine Lubljana (v nadaljevanju: MOL). Občinski prostorski načrt dopušča vrtičkarstvo tudi v nekaterih stanovanjskih območjih ali kot sestavni del večjih novih parkovnih in športno-rekreacijskih površin. Začasno pa jih dopušča tudi na posameznih območjih, do priprave podrobnejšega prostorskega načrta večjih razvojnih projektov. 

Pogoje za urejanje in oddajo zemljišč za potrebe vrtičkarstva določajo: 

Odlok o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva (Uradni list RS, št. 103/13, 84/15),

Pravilnik o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva (Uradni list RS, št.8/14), ki uvaja novosti možnost oddaje neurejenih območij in oddajo za nedoločen čas, 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št.     78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 - DPN, 17/15 – DPN, 50/15 - DPN in 88/15 – DPN).

 

Postopek zakupa vrtička na območju urejenem za vrtičke v lasti Mestne občine Ljubljana

Mestna občina Ljubljana ima trenutno štiri urejena območja za vrtičkarstvo in sicer: Dravlje, Štepanjsko naselje, Ježica in Rakova jalša - skupaj 643 vrtičkov. 

  1. V primeru, da MOL oddaja na novo urejeno območje z več kot 20 vrtički se je za zakup vrtička potrebno prijaviti javno zbiranje ponudb, objavljeno na spletni strani MOL: www.http//Ljubljana.si/objave/razpisi.
  2. Za vsako urejeno območje MOL vodi evidenco zakupnikov ter evidenčno listo potencialnih zakupnikov. Za prijavo za zakup vrtička, na posamezno območje, je potrebno poslati pisno in jo posredovati skupaj z potrdili po e-pošti na: glavna.pisarna@ljubljana.si ali po navadni pošti Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana oz. jo oddati v vložišče Mestne občine Ljubljana, Mačkova 1, 1000 Ljubljana. Zakupna pogodba se sklene s fizično osebo, ki ima stalno bivališče na območju MOL in ni lastnik zemljišča primernega za pridelavo vrtnin, zato je potrebno k vlogi oz. prijavnemu obrazcu priložiti:

Potrdilo iz skupne evidence gospodinjstva, ki ga izda Upravna enota Ljubljana 

Potrdilo o višini katastrskega dohodka, ki ga izda Finančna uprava Republike Slovenije 

Prijavni obrazec