Vpis otroka v vrtec in plačilo staršev

Plačilo vrtca

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna pri krajevno pristojnem centru za socialno vlogo na enotni vlogi »Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev« (DZS d.d., ZALOŽNIŠTVO TISKOVIN – Obr. 8,45).
Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, od 1. 9. 2014 dalje pa se podeli za obdobje enega leta, in ne tako kot je veljalo do sedaj, za koledarsko leto. Če med upravičenostjo do pravice pride do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice, CSD o pravici odloči na novo.«.

Več informacij lahko preberete v obvestilu za starše na povezavi

Centralni čakalni seznam

Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, praviloma v mesecu marcu. Po zaključenem postopku vpisa in sprejema otrok v vrtce prve izbire, ki se konča, ko svet vrtca odloči o vseh ugovorih staršev, bodo vrtci pozvali starše sprejetih otrok k podpisu pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih. Istočasno se bodo otroci iz čakalnih list vseh vrtcev združili v centralni čakalni seznam MOL in s tem se bo nadaljeval proces vključevanja otrok na prosta mesta v vrtcih.

Podatke o novih prostih mestih, ki bodo nastajala v vrtcih do konca šolskega leta 2015/16, bodo vrtci vnašali v informacijski sistem. Vrtci vpišejo prosta mesta v program po letniku rojstva otroka za program, ki se izvaja v posameznem oddelku. (npr.: vrtec vpiše v program dve prosti mesti dnevnega programa za otroke rojene leta 2011). Sistem bo samodejno poiskal iz centralnega čakalnega seznama otroke po vrstnem redu po številu točk, prvi izbiri, drugi izbiri, itd... in jih razporejal glede na vnesene podatke vrtcev, kar posledično pomeni, da se centralni čakalni seznam dnevno spreminja.

Vrtcu, ki ima prosto mesto za sprejem otroka, sistem v nadaljnjo obravnavo dodeli otroka po vrstnem redu iz prejšnjega odstavka. S tem otrok trenutno ni več na centralnem čakalnem seznamu. Vrtec pozove starše tega otroka k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec takoj, oziroma najkasneje v roku 3 dni od dneva, ko ga dodeli sistem v obravnavo. Starši otroka so dolžni v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe podpisati pogodbo. Če starši v roku 15 dni ne bodo prišli podpisati pogodbe v vrtec, bodo podatki o otroku vrnjeni na centralni čakalni seznam, vrtec pa bo lahko k podpisu pogodbe pozval naslednjega otroka, ki ga bo sistem izbral iz centralnega čakalnega seznama po vrstnem redu. Program bo za vsakega posameznega otroka vedno znova najprej preverjal možnost vključitve otroka v vrtec prve izbire, druge izbire (opredeljene spomladi ob vpisu otroka v vrtec) in nato po vrstnem redu v okviru izbire katerikoli vrtec – še tretji, četrti in peti želeni vrtec, v kolikor pa v vseh naštetih vrtcih ne bo prostega mesta za posameznega otroka, pa možnost vključitve tudi v vse preostale vrtce.

Kljub zakonsko določenim rokom pozivamo starše, da se čim prej odločijo za podpis pogodbe ali za zavrnitev ponudbe vrtca, kar morajo vrtcu sporočiti v pisni obliki.

Na centralnem čakalnem seznamu so lahko tudi otroci z visokim številom točk, ker morda ni bilo razpisanega prostega mesta, ki bi ustrezal starosti otroka, programu, želenem vrtcu, ali pa so starši zavrnili podpis pogodbe. V primeru, da starši zavrnejo ponujeno prosto mesto v vrtcu, jim ta vrtec v tem šolskem letu ne bo več ponudil nadaljnjih prostih mest. Otrokom na centralnem čakalnem seznamu, ki jim šolskem letu 2015/16 ne bo ponujeno nobeno prosto mesto v vrtcu, pripada po veljavnem odloku o sprejemu otrok 10 točk pri ponovnem vpisu v vrtec za šolsko leto 2016/17 pri kriteriju številka osem, tisti otroci, za katere pa so starši ponujeno prosto mesto odklonili, do teh točk niso upravičeni.
 

Primeri vključevanja

Primer 1: Izbrali ste vrtec 1 (prva izbira), izbrali ste vrtec 2(druga izbira) in izbrali ste izbiro katerikoli vrtec – DA (3,4,5 vrtec)

1.Pokliče vas vrtec po vašem zaporedju od 1do 5, sprejmete ponujeno mesto, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.

2.Ker v vrtcu 1 do 5 ni prostora, vas pokliče vrtec X, ker ste izbrali izbiro katerikoli vrtec. Vi sprejmete ponujeno mesto v vrtcu X, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.

3.Ker v vrtcu 1 do 5 ni prostora, vas pokliče vrtec X, ker ste izbrali izbiro katerikoli vrtec. Vi NE sprejmete ponujenega mesta v vrtcu X in še naprej čakate ponudbo vaših izbranih vrtcev ali katerega koli drugega vrtca. Otrok v tem primeru ostane na centralnem čakalnem seznamu, v centralni evidenci vpisa pa se bo pri zapisu o vašem otroku zabeležilo, da ste mesto v vrtcu X zavrnili, zato vam pri vpisu otroka v vrtec za naslednje šolsko leto ne bodo pripadale točke po 8. kriteriju iz veljavnega odloka. V primeru sprostitve mesta v vrtcu X vam ta vrtec ne bo več ponudil prostega mesta, ker ste ga predhodno že odklonili, lahko pa boste kasneje še vedno prejeli ponudbe iz vrtcev 6,7,8….

Primer 2: Izbrali ste vrtec 1 (prva izbira), izbrali ste vrtec 2(druga izbira), niste pa izbrali izbire katerikoli vrtec

1.Pokliče vas vaš izbrani vrtec, sprejmete ponujeno mesto, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.

2.Če v vaših dveh izbranih vrtcih ne bo prostora, ne boste prejeli ponudb iz drugih vrtcev ob sprostitvi mest, ker na vlogi niste izbrali izbire katerikoli vrtec. Otrok v tem primeru ostane na centralnem čakalnem seznamu, pri vpisu otroka v vrtec za naslednje šolsko leto mu bodo pripadale točke po 8. kriteriju iz veljavnega odloka.