Certifikat »LGBT prijazno«

Mestna občina Ljubljana se s svojimi aktivnostmi posveča različnim ranljivim skupinam, med njimi tudi LGBT-osebam. LGBT je okrajšava, s katero označujemo lezbično, gejevsko, biseksualno in transspolno skupnost. Izraz tako poudarja raznolikost spolnih usmerjenosti in spolnih identitet.

Skozi leta skupnega delovanja smo z različnimi LGBT-organizacijami vzpostavili partnerstvo, ki se kaže skozi številne uspešno izvedene in razvijajoče se projekte, ki segajo od skupin za samopomoč, zdravstvene preventive, športnih aktivnosti ter kulturnih dosežkov do izobraževalnih in informativnih programov ter skozi aktivno vključenost LGBT organizacij pri oblikovanju Strategije razvoja socialne politike v Mestni občini Ljubljana. Hkrati pa se aktivno vključujemo v osveščevalne aktivnosti.

Aktivnosti na LGBT področju so tako spoznane kot primer dobre prakse tudi v tujini. Še posebej pa nas veseli, da je bilo naše delo nagrajeno z evropskim priznanjem za najboljše prakse v javnem sektorju (EPSA 2015), kjer so ocenjevalci med drugim zapisali, da Ljubljana s svojimi aktivnostmi kaže pot, kako začeti in nadaljevati delo za izboljšanje življenja LGBT-oseb.

Leta 2013 je tako v seriji knjižic Ljubljana – zdravo mesto izšla knjižica Mavrična Ljubljana, kjer so predstavljene LGBT-aktivnosti v Ljubljani oziroma v Sloveniji.

Tudi v Strategiji razvoja socialnega varstva v MOL za obdobje od 2013 do 2020, ki jo je sprejel Mestni svet MOL, smo se zavezali k podpori socialnovarstvenih programov, namenjenim LGBT-osebam ter k podpori programov osveščanja za zaposlene v javnih službah. Ker pa želimo osveščati ljudi tudi širše, smo se skupaj z nevladnimi organizacijami lotili projekta - certifikat LGBT prijazno, v katerega se lahko vključijo tudi druge javne in zasebne organizacije ter podjetja.

Namen projekta »LGBT prijazno«

Projekt je namenjen predvsem osveščanju. LGBT-osebe se namreč soočajo z zadregami, problemi in diskriminacijo, ki je heteroseksualne osebe včasih niti ne opazijo, saj izhajajo iz svojega stališča in jim je tak pogled samoumeven (npr. pogovor o partnerju oziroma partnerici, pogovor o otrocih). Cilj je, da se znotraj delovnega okolja in navzven do strank ustvari klima, ki bo pozitivna za vse.

Osveščanje poteka preko izobraževanja vodstvenega kadra posameznih organizacij. Izobraževanje zajema tematike, ki se nanašajo na temeljne človekove pravice ter na spoznavanje specifičnih potreb LGBT-oseb. Vodstveni kader nato pridobljeno znanje prenese svojim sodelavcem in sodelavkam ter skrbi, da se ideja o enakem pristopu do vseh in zagotavljanje temeljnih človekovih pravic upošteva med zaposlenimi in navzven do strank.

S pridobitvijo certifikata se prejemniki zavežejo, da v svoji organizaciji zagotavljajo:

- boljše razumevanje temeljnih človekovih pravic LGBT-oseb;
- vključujoče okolje za LGBT-sodelavce in sodelavke;
- dvig osveščenosti zaposlenih pri zagotavljanju ponudbe in storitev za LGBT- uporabnice in uporabnike;
- povečanje občutljivosti za zaznavanje kršitev pravic LGBT-oseb v delovnem in uporabniškem okolju.

Kako pridobiti certifikat?

Zainteresirana organizacija (s statusom zasebne ali javne pravne osebe) se obrne na Oddelek za zdravje in socialno varstvo Mestne občine Ljubljana, ki koordinira projekt. V prijavi (prijavni obrazec je v priponki) organizacija navede kontaktne podatke in podatke o številu zaposlenih. Komisija za LGBT certifikat se seznani s prijavo in na podlagi velikosti, področja dela in drugih posebnosti organizacije predlaga kriterij najnižjega deleža vodilnega kadra oziroma zaposlenih, ki morajo opraviti izobraževanje.

Organizacija pridobi certifikat, ko izpolni dva kriterija – izobraževanje za pridobitev certifikata in prenos znanj na sodelavce.

Izobraževanje izvajajo po posebnem izobraževalnem modulu, ki je bil narejen v ta namen, nacionalni trenerji človekovih pravic po programu Kompas Sveta Evrope, ki prihajajo iz Društva informacijski center Legebitra, Društva študentski kulturni center – sekcija ŠKUC LL in Zavoda transfeministična iniciativa TransAkcija.

Izobraževanje traja 4 ure in se nanaša na temeljne človekove pravice ter na spoznavanje specifičnih potreb LGBT, pri čemer je tematika prilagojena področju dela organizacije.

Cena izobraževanja je odvisna od števila trenerjev, ki izvajajo izobraževanje. Izobraževanje z enim trenerjem oz. trenerko, ki izobražuje skupino do 15 ljudi, stane 300 €.

Po koncu izobraževanja izvajalci pripravijo poročilo o opravljenem izobraževanju. Na podlagi poročila izvajalcev izobraževanj, Komisija pozove organizacijo, da izpolni vprašalnik o načinu prenosa pridobljenega znanja na svoje sodelavce. Certifikat se podeli takoj, ko organizacija izpolni oba zgoraj navedena kriterija.

Organizacija pridobi:

- certifikat v obliki listine, kjer so zapisane zaveze organizacije,

- nalepko oz. nalepke LGBT prijazno, ki jo/jih namesti na vidno mesto ob vhodu, ter plakate LGBT prijazno, ki seznanjajo zaposlene ter uporabnike in uporabnice storitev, da se nahajajo v LGBT-prijaznem okolju.

Vsi novi imetniki certifikata se enkrat letno udeležijo sprejema pri županu.

V primeru, da organizacija svojih zavez ne uresničuje, se lahko zaposleni ter uporabnice in uporabniki storitev obrnejo na Komisijo za LGBT certifikat, Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ozsv@ljubljana.si. Prav tako lahko svoje mnenje oddajo po ustaljenih pritožbenih poteh v posamezni organizaciji.

Komisija obravnava vse pripombe in komentarje uporabnic in uporabnikov storitev ter zaposlenih, ki so bili oddani. V primeru negativnih komentarjev imetnika certifikata najprej opozori, pri večjih kršitvah pa lahko certifikat odvzame. Pred odvzemom certifikata Komisija naredi načrt izvedbe kontrole dejanskega stanja.