Okolje, prostor in bivanje

Program varstva okolja Mestne občine Ljubljana 2014 - 2020

Program varstva okolja je osrednji strateški dokument Mestne občine Ljubljana, ki opredeljuje vizijo Ljubljane kot okoljsko uspešne evropske prestolnice. Dokument izhaja iz stanja okolja, določa strateške cilje in natančno evidentira potrebne ukrepe, ki so podlaga trajnostnemu ravnanju in hkrati pomenijo jasno usmeritev pri prostorskem, gospodarskem in družbenem razvoju Ljubljane.

Za prihodnje načrtovalsko obdobje, 2014−2020, je Mestna občina Ljubljana med prednostne izzive uvrstila dolgoročno zavarovanje vodnih virov, zagotavljanje varovanja naravnega okolja, izkoriščanje površin za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo ter prevzem aktivne vloge mestne uprave pri povezovanju in spodbujanju trajnostnega načina delovanja, poslovanja in bivanja v občini.

Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020 je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana na svoji 36. seji, 7. julija 2014.

Več o Programu varstva okolja 2014 - 2020

Stanje okolja

Oddelek za varstvo okolja MU MOL izvaja različne meritve, s katerimi spremljamo kakovost voda, onesnaženost zraka in tal v Mestni občini Ljubljana.

Naravno okolje Ljubljane

Na razvoj mesta Ljubljane je v dobršni meri vplivalo naravno okolje. Mesto se je razvilo na ravninskem delu, s tem da se je izognilo hribovitemu svetu in rečnemu prostoru.

Zaradi značilne prepletenosti grajenega in naravnega okolja je kakovost življenja v Ljubljani na razmeroma visoki ravni, saj naravne vire odlikujeta velika pestrost in lahka dostopnost. V neposredni bližini naselij je moč najti otočke ohranjenih biotopov, v samo mestno jedro pa se zajedata dve večji gozdni površini.

Več o naravnem okolju mesta Ljubljane

Ljubljana, moje mesto

Začetek akcije "Ljubljana - moje mesto" sega v leto 1989 oziroma v obdobje priprav na Svetovni kongres oblikovalcev ICSID, ki je leta 1991 potekal v Ljubljani. Mestna vlada je takrat sklenila, da namesto za običajni blišč ob tovrstnih prireditvah denar raje prispeva za urejenost mesta.

Več o akciji prenove stavbnih lupin