Celostna prometna strategija MOL

torek, 20. 12. 2016

Mestna občina Ljubljana je pristopila k izdelavi Celostne prometne strategije, saj želimo meščanom in obiskovalcem Ljubljane ponuditi še bolj kakovostne, učinkovite in raznolike načine mobilnosti, hkrati pa ohraniti mesto zeleno, čisto, dostopno in vsem prijazno.

Gre za strateški dokument za načrtovanje prometa s poudarkom na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti, usklajenih z gospodarskim in družbenim razvojem ter ohranjanjem visoke kakovosti okolja. S tem dokumentom želimo nadgraditi leta 2012 sprejeto Prometno politiko MOL (PP MOL), ki smo jo izdelali po izkušnjah najbolj naprednih in okoljsko ozaveščenih evropskih mest. Poudarek bo predvsem na vključevanju različnih javnosti v oblikovanje vizije in ukrepov po načelih trajnostne mobilnosti.

Ljubljano urejamo po meri človeka, zato si prizadevamo pri svojih projektih čim več pozornosti nameniti prav meščankam in meščanom. Tudi pri izdelavi Celostne prometne strategije (CPS) bo zato njihovo aktivno sodelovanje ključnega pomena, saj se kot pešci, kolesarji, uporabniki mestnih avtobusov in drugih sredstev javnega prevoza ali kot vozniki motornih vozil vsak dan soočajo z različnimi prometnimi izzivi, zato lahko s svojimi izkušnjami veliko prispevajo k iskanju boljših rešitev zanje. V ta namen bomo v Ljubljani vse do maja 2017 organizirali številne, tudi spletne javne razprave, razne delavnice in druge dejavnosti, pri čemer si želimo udeležbe čim več posameznikov ali skupin ter aktivnega sodelovanja v obliki predlogov za izboljšanje mobilnosti. 

Prva spletna javna razprava, ki bo namenjena zbiranju mnenj o obstoječih prometnih ureditvah in dajanju pobud za njihovo izboljšanje, bo od 21. decembra 2016 do 6. januarja 2017 potekala na posebnem, prav za ta namen ustanovljenem portalu, ki je dostopen na http://cpsmol.projekti.si. Na tem mestu so na voljo tudi vse ključne informacije o CPS.

Izdelavo Celostne prometne strategije smo zastavili kot nadaljevanje uresničevanja zastavljenih ciljev v PP MOL, dokument pa bo nastal na skupnih izhodiščih in po postopkih, ki veljajo za vse slovenske občine in jih je določilo pristojno ministrstvo v skladu z evropskimi smernicami. CPS in akcijski načrt za njeno izvedbo bosta postala po tistem, ko ju bo sprejel Mestni svet MOL (obravnava CPS je načrtovana za sejo junija 2017), tudi osnova za pridobivanje evropskih nepovratnih sredstev, ki bodo v okviru nadaljnjih razpisov namenjena ukrepom na področju trajnostne mobilnosti. Sofinancirani bodo predvsem projekti, ki bodo prispevali k izboljšanju mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka, k boljši povezanosti mestnih območij z zaledjem, k zmanjšanju prometnih zastojev in povečanju prometne varnosti. Tako bodo prihodnji ukrepi in projekti v okviru CPS, ki jih želimo opredeliti skupaj z občani in različnimi javnostmi, še dodatno prispevali k izboljšanju kakovosti  bivanja v Zeleni prestolnici Evrope 2016.

Javnost bomo o dejavnostih v postopku priprave CPS sproti obveščali. Okviren terminski načrt posameznih ključnih aktivnosti je pripet.