Kakovost zraka v Ljubljani

torek, 21. 2. 2017

Meritve onesnaženosti zraka z delci PM10 za zadnjih deset let kažejo, da se kakovost zraka v Ljubljani postopno, a vztrajno izboljšuje.

Kakovost zraka v Ljubljani spremljamo s stalnimi avtomatskimi merilniki na štirih merilnih mestih in z občasnimi meritvami na različnih lokacijah po mestu in na njegovem obrobju. Tri merilna mesta delujejo v sklopu državne merilne mreže (Ljubljana Bežigrad – ARSO, Ljubljana Gospodarsko razstavišče, Ljubljana Biotehniška fakulteta). Tretja merilna postaja Ljubljana Center je na križišču Vošnjakove in Tivolske ceste in je v upravljanju MOL. Ima značaj prometne postaje, leži na prometno bolj obremenjeni lokaciji, zato so tudi vrednosti posameznih parametrov višje kot drugje. Merilno mesto Ljubljana Bežigrad je najbolj reprezentativno mesto za Ljubljano.

Leta 2016 smo zaokrožili desetletno obdobje meritev onesnaženosti zraka z delci PM10 na merilni postaji Ljubljana Center. Meritve opravljamo z avtomatskim merilnikom TEOM. Visoka časovna pokritost s podatki zagotavlja zanesljivost podatkov.
Hkrati verodostojnost podatkov preverjamo z vzporednim izvajanjem meritev delcev PM10 z gravimetričnim merilnikom LEKL.

Povzetek meritev

Kakovost zraka v Ljubljani se postopoma izboljšuje.
Na pripetih grafih so predstavljeni trendi gibanja onesnaženja na podlagi povprečnih letnih vrednosti in števila preseganj delcev PM10, v tabeli pa so predstavljene povprečne mesečne vrednosti onesnaženja zraka z delci PM10 in število mesečnih preseganj za obdobje 2006 -2016. Grafi nedvomno kažejo, da se onesnaženost zraka v Ljubljani kljub velikim letnim nihanjem, ki so posledica danih vremenskih razmer, postopoma, a vztrajno zmanjšuje. Iz tabele je mogoče razbrati tudi, da se je onesnaženost z delci, tako na ravni povprečne letne vrednosti kakor tudi glede števila preseganj v toplem delu leta (izven kurilne sezone), bistveno zmanjšala. Hkrati je pomembno, da na prometni postaji Ljubljana Center povprečna letna vrednost delcev že tretje leto zapored ni presegla dovoljene vrednosti 40 µg/m3. Število dnevnih preseganj se je bistveno znižalo, vendar še vedno presega dovoljeno vrednost 35 dni v koledarskem letu.

Presežene vrednosti delcev PM10 v zimski kurilni sezoni

V zimski kurilni sezoni se stanje zraka žal ne izboljšuje.
Pojav neugodnih vremenskih razmer v obdobju kurilne sezone s seboj prinaša povišane vrednosti onesnaženosti zraka. Ljubljana je zaradi svoje kotlinske lege, neprevetrenosti, številnih inverzij in velike gostote poseljenosti še posebej izpostavljena takim situacijam. Učinkovitih kratkoročnih ukrepov, ki bi prinesli takojšnje zmanjšanje onesnaženosti zraka, ni. Tudi zmanjšanje avtomobilskega prometa ne bi prineslo zmanjšanja trenutnega onesnaženja, saj so največji problem zimske sezone še vedno individualna kurišča v stanovanjih in v obrtnih delavnicah in njihov nadzor. Ker k onesnaženju zraka v kotlini prispevajo vsa kurišča na območju celotne Ljubljanske kotline, zlasti na gosteje poseljenih območjih,  ki za ogrevanje uporabljajo lesno biomaso, razmer ni mogoče urediti na lokalni ravni in zgolj z uvedbo strožjih ukrepov v Mestni občini Ljubljana.
Ljubljana je v preteklosti izvedla številne sistemske ukrepe za izboljšanje zraka, zato se tudi kakovost zraka z leti izboljšuje. Zlasti velja omeniti izgradnjo obeh daljinskih sistemov, ki v mestnem središču pokrivata že skoraj 75 % potreb po toplotni energiji, uspešno pa se širita tudi na mestno obrobje in v primestna naselja. K temu velja dodati tudi v letu 2016 sprejet Odlok o prioritetni rabi energentov za ogrevanje na območju MOL.
Trenutno MOP v sodelovanju z MOL pripravlja novelacijo Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana za obdobje od 2017 do 2020, kjer bo poudarek predvsem na individualnih kuriščih, na strožjem nadzoru nad njimi in izobraževanju lastnikov kurilnih naprav.

Pripeta je še tabela z barvno lestvico, ki prikazuje povprečne mesečne vrednosti delcev PM10 in število dnevnih preseganj v tekočem mesecu za merilno postajo Ljubljana Center za obdobje od 2006 do 2016.