Novi prostorski načrt Ljubljane

sreda, 9. 12. 2009

V času od 15. decembra 2009 do 15. januarja 2010 poteka v Ljubljani javna razgrnitev dopolnjenega osnutka novega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana.

Dokument bo nadomestil veljavni »Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 do 2000« ter več kot sto prostorskih izvedbenih aktov. Sestavljen je iz Strateškega prostorskega načrta in Izvedbenega prostorskega načrta.


Strateški prostorski načrt Mestne občine Ljubljana (SPN MOL) določa izhodišča, cilje in zasnovo prostorskega razvoja občine, usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo gospodarske javne infrastrukture na območju Mestne občine Ljubljana. Strateški prostorski načrt obvezuje predvsem Mestni svet, Mestno upravo in druge nosilce javnih funkcij, da sprejeto strategijo z nadaljnjimi akcijskimi programi, podrobnimi prostorskimi načrti in drugimi ukrepi v pristojnosti občine tudi izvajajo.

Izvedbeni prostorski načrt Mestne občine Ljubljana (IPN MOL) je neposredna pravna podlaga za vse posege v prostor mestne občine. Njegovi osnovni nalogi sta, da določa območja in pravila ravnanja, s katerimi se vzpostavlja in varuje javni interes. Izvedbeni prostorski načrt določa območja podrobne namenske rabe prostora, prostorske izvedbene pogoje ter območja, za katera bodo izdelani občinski podrobni prostorski načrti (OPPN). Po sprejetju odloka IPN MOL bo na pretežnem območju občine začel veljati enoten prostorski izvedbeni akt, ki bo podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V izdelavo novega prostorskega načrta, strokovnih podlag in sestavin strateškega in izvedbenega načrta je bilo skozi več let vključeno veliko število posameznikov, ki so naloge in dela opravljali v različnih vlogah. Dokumenta, ki sta dana v javno razgrnitev, sta rezultat usklajevanja različnih interesov in pričakovanj, razvojnih usmeritev, strokovnih rešitev, prostorskih danosti in okoljskih omejitev. Posamezne rešitve v dokumentih niso avtorski predlogi. Izdelava SPN MOL je bila poverjena Urbanističnemu inštitutu Republike Slovenije, izdelava IPN MOL pa Ljubljanskemu urbanističnemu zavodu s številnimi zunanjimi sodelavci.

Za potrebe preveritve posameznih zasnov in rešitev je bilo treba izdelati tudi Okoljsko poročilo (OP). V okoljskem poročilu je ocenjeno, ali rešitve, predvidene v strateškem in izvedbenem prostorskem načrtu, prispevajo k izboljšanju stanja v okolju oz. ali bi imele negativne vplive na okolje. V primerih negativnih vplivov so v okoljskem poročilu predpisani t. i. omilitveni ukrepi, ki jih je treba izvesti pri nadaljnjem načrtovanju in urejanju prostora. Okoljsko poročilo je bilo izdelano tako za strateški kot za izvedbeni načrt. Obe je izdelalo podjetje Oikos d.o.o.

Prostorski načrt je v celoti izdelan v digitalni tehniki.

Javna razgrnitev poteka v prostorih:

 • Gospodarskega razstavišča, v preddverju Marmorne dvorane, Dunajska 18, Ljubljana, od ponedeljka do vključno sobote od 10. do 18. ure,
 • Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ob ponedeljkih, torkih, četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure,

za območja posameznih četrtnih skupnosti pa ob ponedeljkih, torkih, četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 18. ure in ob petkih od 8. do 14. ure v prostorih:

 • Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana,
 • Četrtne skupnosti Center, Štefanova 9, Ljubljana,
 • Četrtne skupnosti Črnuče, Dunajska 367, Ljubljana,
 • Četrtne skupnosti Dravlje, Draveljska 44, Ljubljana,
 • Četrtne skupnosti Golovec, Litijska 38, Ljubljana,
 • Četrtne skupnosti Jarše, Kvedrova 32, Ljubljana,
 • Četrtne skupnosti Moste, Ob Ljubljanici 36a, Ljubljana,
 • Četrtne skupnosti Polje, Polje 12, Ljubljana,
 • Četrtne skupnosti Posavje, Bratovševa ploščad 30, Ljubljana,
 • Četrtne skupnosti Rožnik, Viška 38, Ljubljana,
 • Četrtne skupnosti Rudnik, Pot k ribniku 20, Ljubljana,
 • Četrtne skupnosti Sostro, Cesta II. grupe odredov 43, Ljubljana,
 • Četrtne skupnosti Šentvid, Prušnikova 106, Ljubljana,
 • Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova 1, Ljubljana,
 • Četrtne skupnosti Šmarna gora, Pločanska 8, Ljubljana,
 • Četrtne skupnosti Trnovo, Devinska 1b, Ljubljana,
 • Četrtne skupnosti Vič, Tbilisijska 22a, Ljubljana.

Javne obravnave za območja posameznih četrtnih skupnosti bodo v Marmorni dvorani Gospodarskega razstavišča:

 • 5. januarja 2010 ob 17. uri za območja četrtnih skupnosti Črnuče, Posavje, Bežigrad in Center,
 • 6. januarja 2010 ob 17. uri za območja četrtnih skupnosti Rudnik, Trnovo, Vič in Rožnik,
 • 7. januarja 2010 ob 17. uri za območja četrtnih skupnosti Jarše, Moste in Golovec,
 • 11. januarja 2010 ob 17. uri za območja četrtnih skupnosti Polje in Sostro,
 • 12. januarja 2010 ob 17. uri za območja četrtnih skupnosti Šentvid, Šmarna gora, Šiška in Dravlje.

E razgrnitev

Gradivo je v času javne razgrnitve dostopno javnosti tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

Podajanje pripomb

Pripombe na razgrnjena gradiva je mogoče podati na naslednji strani do vključno zadnjega dne javne razgrnitve, to je 15. januarja 2010, ali:

 • z vpisom v knjige pripomb na mestih javne razgrnitve, ali
 • po pošti na naslov: Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, 1000 Ljubljana; v rubriko "zadeva " vpišite: "Pripomba na SPN MOL", "Pripomba na IPN MOL" ali "Pripomba na OP",

Občina bo do pripomb z javne razgrnitve zavzela stališča in skladno z njimi po potrebi dopolnila oba akta. Vse pripombe z odgovori nanje bodo objavljene na internetni strani MOL. Na podlagi upoštevanih pripomb z javne razgrnitve bosta pripravljena predloga obeh novih aktov, na katera bo morala občina skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju pred sprejemom na Mestnem svetu pridobiti še soglasja pristojnih ministrstev in drugih nosilcev urejanja prostora na državni ravni.

Nosilec priprave Prostorskega načrta MOL je Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave MOL