Znižano plačilo vrtca

četrtek, 27. 10. 2011

Vloge za znižano plačilo vrtca za leto 2012 morajo starši po novem oddati na Centru za socialno delo in ne več v vrtcu, ki ga obiskuje njihov otrok.

1. januarja 2012 se začne uporabljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS št. 62/10 in 40/11), ki določa, da se vse pravice iz javnih sredstev uveljavljajo pri krajevno pristojnem Centru za socialno delo.
To pomeni, da se bo tudi postopek za uveljavljanje znižanega plačila vrtca za leto 2012 vodil po tem zakonu.

Vsi starši, ki bodo uveljavljali znižano plačilo vrtca za leto 2012, bodo morali izpolniti nov obrazec vloge in jo oddati na krajevno pristojnem Centru za socialno delo od 1. do 31. decembra 2011.

Do zdaj veljavni rok za oddajo vloge (15. november)  ne velja več, prav tako ni več veljavna dosedanja vloga VRT/1! Pravice bodo starši uveljavljali na NOVI predpisani enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, za pridobitev pravic in subvencij oz. znižana plačila, ki bo objavljena na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in Centrov za socialno delo.

Starši, ki so vlogo za leto 2012 že oddali v vrtcu, bodo morali NOVO vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev po 1. decembru 2011 oddati na pristojnem Centru za socialno delo.

Za vse informacije glede oddaje NOVE vloge se lahko obrnete na krajevno pristojni Center za socialno delo, to je center na območju stalnega prebivališča (kjer uveljavljate tudi pravico do otroškega dodatka in podobno…) oziroma na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki uveljavlja ta sistem.Vloge za znižano plačilo vrtca za leto 2011

O vlogah za znižano plačilo vrtca za leto 2011 se odloča po zdaj veljavnih predpisih, torej na tisti občini, kjer ima otrok stalno prebivališče, skupaj s starši oziroma skupaj z enim od staršev ali otroke tujcev, katerih vsaj eden od staršev ima na njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

To velja:
- za starše, katerih otroci bodo vstopili v vrtec oktobra, novembra ali decembra 2011,
- za starše, ki uveljavljajo spremembe, ki vplivajo na znižano plačilo še v letu 2011: če se med letom spremeni število družinskih članov ali če pride do zaposlitve ali izgube zaposlitve enega izmed družinskih članov ali do namestitve otroka v rejniško družino ali drugo obliko institucionalnega varstva ali če pride do spremembe stalnega prebivališča. Spremembo mora vlagatelj sporočiti pristojnemu občinskemu organu v roku 15 dni, ko je nastala sprememba. Sprememba se ugotavlja na osnovi ustreznega dokumenta. Novo plačilo se uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca, ko je vlagatelj sporočil spremembo (če je sprememba sporočena v mesecu novembru, se novo plačilo uveljavi s 1.12.2011), razen v primeru spremembe stalnega prebivališča in zaposlitve, ki se uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca po nastanku spremembe.

V primeru, da se v mesecu decembru spremeni število družinskih članov ali če pride do zaposlitve ali izgube zaposlitve enega izmed družinskih članov ali do namestitve otroka v rejniško družino ali drugo obliko institucionalnega varstva ali če pride do spremembe stalnega prebivališča, morate to spremembo sporočiti na krajevno pristojni Center za socialno delo, kjer boste oddali NOVO VLOGO za leto 2012. Sprememba se bo upoštevala od 1.1.2012 naprej, o njej pa bo odločal Center za socialno delo in ne več pristojna občina.

V zgoraj naštetih primerih, razen, če pride do spremembe v mesecu decembru, starši s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ljubljana, katerih otroci obiskujejo vrtec na območju MOL, oddajo sedaj veljavno vlogo VRT/1 www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/druzine-otroci-mladi/vpis_otroka_vrtec/ ali ustrezen dokument, na osnovi katerega se ugotavlja sprememba, na upravo vrtca, v katerega je otrok vključen.

Starši s stalnim prebivališčem v MOL in otrokom, vključenim v vrtec v drugi občini, oddajo sedaj veljavno vlogo VRT/1 in ustrezen dokument na MOL, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Resljeva 18, Ljubljana, po pošti ali osebno.

Starši s stalnim prebivališčem v občini izven MOL, ki imajo otroka vključenega v vrtec v MOL, pa oddajo vlogo VRT/1 in ustrezen dokument na svoji občini stalnega prebivališča. Odločbe za leto 2011 bo izdala pristojna občina z veljavnostjo do 31.12.2011.