Ljubljana za mlade 2015 - 2024

četrtek, 21. 5. 2015

Mestna občina Ljubljana je 21. maja 2015 objavila osnutek Strategije MOL za mlade 2015 - 2024, s podnaslovom Ljubljana - mesto mladih in za mlade. Javna razprava o osnutku je na predlog strokovne javnosti podaljšana do 15. julija 2015.

Na položaj mladih (področni zakon mlade določa kot populacijo, staro med 15 in 29 let) v družbi vplivajo številni dejavniki. Mladi so tudi s strani EU pripoznani kot izrazito ranljiva skupina, ki se ji morajo javne politike posebej posvečati. Mladinske javne politike so zato izrazito horizontalne in zadevajo praktično vsa področja življenja v lokalni skupnosti. Osnutek Strategije MOL za mlade je tako usmerjen v oblikovanje celovitih in med seboj usklajenih politik, ki bodo v naslednjem obdobju izboljšale položaj mladih, jim ponudile več možnosti za njihov razvoj, zaposlitve, kakovostno preživljenje prostega časa in bivanje v prestolnici. Osnutek Strategije sledi pravilu, da na področjih, na katerih obstajajo mestni dolgoročni razvojni dokumenti (kultura, sociala, izobraževanje itd.), izpostavlja cilje, ki te razvojne usmeritve nadgrajujejo, na posameznih področjih, kjer takšnih dolgoročnejših razvojnih dokumentov še ni (zaposlovanje, zdravje, šport, stanovanjska politika), pa začrtuje nove razvojne cikle in ukrepe za doseganje zastavljenih ciljev, povezanih z mladimi. Strategija posebno pozornost namenja neorganizirani mladini, integraciji robnih skupin (druga generacija priseljencev, Romi, verske manjšine...) in večanju kakovosti mladinskega dela.

Iz pričujočega osnutka Strategije znotraj horizonta celovitosti pristopa do položaja mladih izstopata dve prednostni usmeritvi, ki bosta ključni za trajno izboljšanje položaja mladih v MOL: 
- okrepitev mladinskega dela tako v smislu izgradnje mreže Mladinskih centrov Ljubljana kot opolnomočenje izvajalcev v mladinskem sektorju glede doseganja kriterijev mladinskega dela, kot jih definira pričujoči osnutek strategije,
-  poudarek na povečanju možnosti za zaposlovanje mladih, ki je ključna prelomnica na poti do njihove samostojnosti, obenem pa se ta razvojni vidik v celoti sklada s prednostnimi usmeritvami novega Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 ter cilji Nacionalnega programa za mladino 2013-2022.

V duhu strukturirane razprave o osnutku z vsemi deležniki, ki delujejo v mladinskem sektorju (javni zavodi, nevladne organizacije, Mladinski svet Ljubljana, mladi itd.) posebej izpostavljamo troje:
- Javno tribuno na temo osnutka Strategije za mlade v Veliki sejni dvorani Mestne hiše; Mestni trg 1, 16. 6. 2015 ob 11. uri,
- Javno panelno razpravo organizirano v sodelovanju z Mladinskim svetom Ljubljana, namenjeno izključno mladim od 15-29 let na temo osnutka Strategije za mlade v Veliki sejni dvorani Mestne hiše, Mestni trg 1, 18. 6. 2015 ob 10. uri,
- 10 ključnih ciljev, ki jih bodo v javni razpravi formulirali mladi: Posebno poglavje v Strategije bo oblikovano skozi javno razpravo, v kateri bodo mladi sami izpostavili deset ključnih ciljev, in sicer preko panelne razprave, samostojno ali preko mladinskih organizacij. Predloge mladih bo obravnavala komisija strokovnjakov s področja mladinskega sektorja, in sicer: predstavnik Mladinskega sveta Ljubljane, Javnega zavoda Mladi zmaji, predstavnik Urada za mladino RS, predstavnik centrov za socialno delo in 5 predstavnikov nevladnih organizacij.


Vabljeni k sooblikovanju strateškega razvojnega dokumenta za mlade v Mestni občini Ljubljana!
Vso zainteresirano javnost, zlasti mlade in organizacije, ki delujejo v mladinskem sektorju, pozivamo, da na naslov mladina@ljubljana.si najkasneje do 22. junija 2015 posredujejo svoje pripombe in predloge.