Zdravje in socialno varstvo

Zdravstvene storitve

Zdravje ljudi je celota, na katero vplivajo bivalno in delovno okolje ter biološki, socialni, ekonomski in družbeni dejavniki. Za učinkovito varovanje zdravja in boljšo kvaliteto življenja naših meščank in meščanov skrbijo javni zavodi in zasebni zavodi, ki za izvajanje dejavnosti pridobijo koncesijo ter različne nevladne organizacije, ki izvajajo programe varovanja zdravja.

  1. Osnovno zdravstveno varstvo VEČ …
  2. Lekarniška dejavnost VEČ …
  3. Obvezno zdravstveno zavarovanje VEČ …

Sofinanciranje programov socialnega varstva in varovanja zdravja

MOL poleg zakonskih obveznosti sofinancira izvajanje programov socialnega varstva in varovanja zdravja preko vsakoletnih javnih razpisov »Ljubljana – Zdravo mesto«. Izbrane programe izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi, del sredstev za to pa zagotavlja MOL.

Socialnovarstvene storitve in programi

Socialnovarstvene storitve in programi so namenjeni ljudem, ki se znajdejo v socialni stiski in posameznim ranljivim skupinam, ki potrebujejo določene oblike pomoči in podpore (bodisi materialno podporo, podporo v obliki svetovanj, v skrajnih primerih tudi možnost namestitve).

Socialnovarstvene storitve v okviru mreže javne službe zagotavljajo javni zavodi in zasebni zavodi, ki za izvajanje dejavnosti pridobijo koncesijo, socialnovarstvene programe pa večinoma nevladne organizacije.

Javno službo s področja socialnega varstva na območju MOL izvajajo javni Zavod za oskrbo na domu Ljubljana (ustanoviteljica MOL), zasebni Zavod za socialno oskrbo Pristan (s koncesijo MOL za izvajanje storitve pomoč na domu), domovi za starejše občane, centri za socialno delo in varstveno delovni centri.

Vrzeli mreže javne službe v Ljubljani uspešno zapolnjujejo socialnovarstveni programi, namenjeni najranljivejšim posameznicam, posameznikom in skupinam, ki jih izvajajo številne nevladne organizacije in nekateri javni zavodi, Mestna občina Ljubljana pa jih sofinancira preko rednih letnih javnih razpisov pod nazivom Ljubljana – zdravo mesto.

  1. Pomoč družini na domu VEČ ...
  2. Doplačila oskrbnih stroškov v institucionalnem varstvu VEČ ...
  3. Financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika VEČ ...
  4. Zagotavljanje denarnih pomoči VEČ ...