sobota, 15. 12. 2012

15. javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj

V soboto, 15. decembra 2012, je bil objavljen 15. javni razpis za dodelitev neprofitnih in tržnih stanovanj z neprofitno najemnino v najem.

Na Javnem stanovanjskem skladu MOL bodo prijave na razpis sprejemali do 31. januarja 2013. Razpisanih je približno 350 neprofitnih najemnih stanovanj, ki so predvidena v novogradnji na lokaciji Polje III in izpraznjena starejša stanovanja na posameznih drugih lokacijah v Ljubljani in na Vrhniki.

Na razpisu sta glede na predpisane maksimalne višine dohodkov v obdobju od 1.1.2011 do 31.12.2011 oblikovani dve ločeni listi, in sicer:
- A (brez lastne udeležbe) za približno 230 stanovanj in
- B (z lastno udeležbo in varščino) za približno 120 stanovanj.

Med razpisanimi stanovanji je posebnim skupinam prosilcev namenjenih:
- 10 arhitektonsko prilagojenih stanovanj za potrebe invalidnih oseb, ki so trajno vezane na uporabo invalidskega vozička;
- 8 stanovanj s prilagojenimi inštalacijami za gluhe in slepe osebe;
- 50 stanovanj, ki so glede na velikost v skladu s površinskimi normativi primerna za samske osebe.

Razpis je objavljen na spletnih straneh MOL (www.ljubljana.si) in JSS MOL (www.jssmol.si) ter na oglasni deski JSS MOL na Zarnikovi 3, Ljubljana.
 

V okviru 15. javnega razpisa bo Javni stanovanjski sklad MOL zaradi velikega pomanjkanja stanovanj v Mestni občini Ljubljana izvedel testni projekt, in sicer tako, da bodo dodatno ponudili še oddajo 30 tržnih stanovanj za določen čas (predvidoma 20 let), pridobljenih po modelu javno zasebnega partnerstva med JSS MOL in pravnimi osebami, ki so lastniki najemnih stanovanj na območju MOL. Pridobitev tržnih najemnih stanovanj bodo izvedli z javnim razpisom oz. povabilom lastnikom stanovanj, ki imajo v lasti večje število stanovanj v eni ali največ v treh stavbah. Prednost bodo imeli lastniki, katerih stanovanja so najbolj primerna glede na strukturo, so bližje infrastrukturi in ki so cenovno najugodnejša. S posameznim lastnikom, ki bo uspel na javnem razpisu, bo sklenjena dolgoročna pogodba, s katero bo lastnik stanovanja omogočil JSS MOL oddajo stanovanja v najem upravičencu, ki bo uvrščen na prednostno listo, vendar ne med dobitnike, pod pogojem da bo v vlogi podal soglasje k sklenitvi najemnega razmerja za tržno stanovanje za določen čas in za neprofitno najemnino ter plačal varščino v višini šestih neprofitnih najemnin. Ti najemniki bodo imeli možnost uveljavljati znižanje tržne najemnine pri pristojnih centrih za socialno delo. Razlika med nadomestilom v višini tržne najemnine, ki jo bo JSS MOL plačeval lastniku stanovanja, in neprofitno najemnino, ki jo bodo prejeli od najemnika, predstavlja subvencijo Mestne občine Ljubljana, s katero Mestna občina Ljubljana povečuje ponudbo stanovanj z neprofitno najemnino. Tržna stanovanja bodo dodeljena le pod pogojem, da bo JSS MOL na trgu uspel pridobiti ugodne ponudbe lastnikov najemnih stanovanj.