ponedeljek, 18. 6. 2018

Ali ste vedeli: Podeželski prostor predstavlja skoraj 80 % celotnega območja MOL

Kmetijsko zaledje prestolnici zagotavlja oskrbo s kakovostno hrano lokalnega izvora, kar je edinstven primer, ki ga bomo v prihodnje dobro ohranili kot nekaj posebnega. Prostor za kmetijsko dejavnost ob intenzivnih spremembah v prostoru in družbi dobiva novo vlogo in pomen.

Podeželski prostor definirajo predvsem kmetijske površine in gozd. Na skupni površini 275 km2 imamo 109 km2 kmetijskih površin in 107 km2 gozdnih površin. V Ljubljani se lahko pohvalimo, da kar dve tretjini območja našega mesta zajema tako imenovani zeleni pas z 826 kmetijami, kjer skrbijo za ohranjanje kulturne krajine in oskrbo mesta z lokalno pridelano zelenjavo in sadjem.

Pomoč kmetom v Ljubljani

Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči spodbujamo:

  • naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih,
  • naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih,
  • naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

Naložbe, podprte s sredstvi MOL, so prijazne do okolja, omogočajo ustvarjanje dodatnega dohodka in zaposlitev na kmetijah ter bistveno vplivajo na kakovostnejše življenje na podeželju.

S finančno podporo v obliki državnih pomoči smo omogočili uresničitev številnih projektov:

  • Postavitev mrež proti toči, in sicer na več kot 10 ha sadnih nasadov.
  • Izvedbo več kot 20 različnih investicij, kot so novogradnje, obnove ali nakupi opreme za objekte, za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (turizem na kmetiji, predelava in prodaja primarnih kmetijskih proizvodov …).
  • Prenovo hlevov za prosto rejo živali, prav tako pa tudi pomožne živinorejske objekte na 18 kmetijskih gospodarstvih, kar je skupno predstavljalo več kot 36 različnih investicij.
  • Povečanje površin trajnih sadnih nasadov za več kot 2 hektarja.
  • Zasaditev več kot 5 hektarjev špargljev.
  • Razširitev integrirane ali ekološke pridelave zelenjave v rastlinjakih za več kot 14.000 kubičnih metrih.
  • Obnovo več kot 50 enot nepremične dediščine (kozolci, mlini, kašče, gospodarska poslopja … ), ki spadajo med objekte kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.

Prenos znanja in informiranje v kmetijstvu in gozdarstvu

Članom kmetijskih gospodarstev, skupinam pridelovalcev zelenjave, sadja, rejcem živali, lastnikom gozdov, kmetijam z dopolnilno dejavnostjo in vrtičkarjem ponujamo številna izobraževanja in usposabljanja v obliki delavnic, predavanj, demonstracijskih prikazov, tečajev, obiskov kmetij in ogledov dobrih praks. Do zdaj smo izvedli skoraj 12.000 ur izobraževanj, ki se jih je udeležilo več kot 9.200 udeležencev.

Jagodna nedelja na Jancah Marjana Marn2
Jagodne nedelje na Jančah so dobro obiskane.