petek, 18. 5. 2018

Vaja vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2018

Na širšem območju Ljubljane je od 18. do 20. maja 2018 potekala 20. mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2018, na kateri je sodelovalo 250 udeležencev iz Avstrije, Hrvaške, Italije, Nemčije, Srbije in Slovenije.

Od 252 pogrešanih ljudi so jih ekipe vodnikov reševalnih psov našle 166. Vsaka ekipa je iskala 12 oseb.
Najbolj uspešne pri iskanju so bile:

 • Enota reševalnih psov Kinološkega društva Barje
 • Ekipa vodnikov reševalnih psov Mestne občine Ljubljana 
 • druga ekipa Hrvatske gorske službe spašavanja 

Vsaka od njih je našla 11 pogrešanih. Z desetimi najdenimi so jim sledile prve ekipa ekipa Hrvatske gorske službe spašavanja, Enota vodnikov reševalnih psov Ljubljana ter štiri ekipe, ki so našle devet pogrešanih oseb: Klub za obuku službenih i sportskih pasa Zagreb, Enota reševalnih psov Kinološkega društva Ljubljana, Mestna občina Maribor – Službo za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje - REPS – Društvo za reševalne pse Maribor, prva ekipa Enote reševalnih psov Slovenije.

 

 

 

vodnica s psom
Vodnica reševalnega psa s pomočjo vrvne tehnike prečka reko  

Predstavitev vaje

Prvi del predstavlja vaja sprejema tuje reševalne pomoči. Začel se bo v petek s postavitvijo baznega tabora z vsemi elementi logistike (terenska oskrba z elektriko, vodo, sanitarijami, kuhinjo, jedilnico) in vodenja (vodstvo reševanja in Enota za podporo vodenja) ter nadaljeval s prihodom, sprejemom in namestitvijo ekip v baznem taboru, zaključil pa z igro vlog – seznanitev s posledicami potresa in nalogami ekip, ki so prišle na pomoč v Ljubljano.

Drugi, reševalni del vaje, kjer bo svoje sposobnosti pokazalo 23 ekip vodnikov reševalnih psov iz tujine in Slovenije, bo potekal v soboto od 6. ure zjutraj do polnoči.

Tretji del vaje – logistika in vodenje – poteka ves čas od petka do nedelje.

iskanje v ruševini
Iskanje v ruševini

Območje vaje

Pogrešane v ruševinah bodo iskali na območjih Kongresnega trga, Železniškega muzeja, Zbirnega centra Barje in nekdanje tovarne Hoja v Podpeči. Iskanje pogrešanih v naravi in nudenje prve pomoči poškodovanim bo potekalo na območju Podpeči in Škrilj, vrvno tehniko bodo uporabljali na delovišču Trnovski pristan – Grudnovo nabrežje za prečkanje Ljubljanice, orientacijski pohod bo potekal skozi center Ljubljane. Bazni tabor bo na poligonu DVRPS na starem delu deponije Barje, blizu avto sejma, vodstvo vaje pa bo na poligonu DVRPS na starem delu deponije Barje, blizu avto sejma.

Ekipe vodnikov reševalnih psov

Letos bo na vaji vodnikov reševalnih psov sodelovalo 23 ekip vodnikov reševalnih psov iz Avstrije, Hrvaške, Italije, Nemčije, Srbije in Slovenije, skupaj 69 vodnikov. Vaja je zastavljena tako, da okoliščine v katerih poteka delo ekip vodnikov reševalnih psov čim bolj verodostojno posnemajo realne okoliščine.

Ekipe vodnikov reševalnih psov (sestavljene so iz treh vodnikov in treh psov) bodo morale v 17. urah neprekinjenih aktivnosti opraviti 10 nalog na različnih delovnih točkah:

 • 4 x iskati pogrešane osebe v ruševinah,
 • 3 x iskati pogrešane osebe v naravi,
 • 1 x premagati ovire s pomočjo vrvne tehnike,
 • 1 x nuditi prvo pomoč,
 • 1 x opraviti orientacijski pohod.

Opis nalog

Vaja je zastavljena tako, da v kar največji meri posnema resnično situacijo. Osnova vaji je potresna nevarnost osrednjega dela Slovenije ter predpostavka o potrebi po mednarodni reševalni pomoči ob potresu. Poudarek pri izvajanju aktivnosti ekip vodnikov reševalnih psov je na najdbi pogrešanih. Ekipe vodnikov reševalnih psov bodo morale biti na razpolago za reševanje ves čas vaje in ne bodo imele vnaprej znanega urnika, vrste dela niti števila pogrešanih oseb.

V skladu z mednarodno prakso bo oblikovan sprejemni center za reševalne ekipe (Reception and Departure Centre - RDC) in bazni tabor (Base of Operations - BoO) od koder bodo ekipe vodnikov reševalnih psov odhajale na reševalne akcije. Način dela je prepuščen ekipi.
Ekipe bodo morale v času reševanja same poskrbeti za svojo nastanitev v taboru in prehrano (preverjanje samooskrbnosti), prav tako morajo imeti za opravljanje nalog svojo opremo.
Vse navedeno je skladno z navodili INSARAG (The International Search and Rescue Advisory Group – OZN OCHA http://www.ochaonline.un.org )

Podrobnosti vadbenih nalog ekip vodnikov reševalnih psov

Iskanje v ruševini

usmerjanje psa

V ruševini se išče pogrešane osebe v, poleg ali na objektih velikosti okoli 1000 m2. Vodnik mora ostati zunaj območja tako dolgo, dokler pes ne nakaže pogrešane osebe oziroma vodniku ocenjevalec ne dovoli vstopa v objekt. Psi ene ekipe lahko iščejo posamično ali hkrati. Območje in način dostopa do objekta določi sodnik za vsako lokacijo posebej.

Čas iskanja: 20 minut

Iskanje pogrešanih oseb v naravi (IPO)

Ekipa išče na izbranem terenu osebe, ki so skrite v naravnem skrivališču ali največ 2 m nad tlemi. Način iskanja je poljuben (posamično ali skupaj), pri čemer morajo vodniki ostati na realni ali namišljeni sredinski liniji. Velikosti iskalnega območja je okoli 100.000 m2.

Čas iskanja: 20 minut

Nudenje prve pomoči, orientacijski pohod, premagovanje različnih ovir na poti do kraja reševanja

prva pomoč

Ocenjevanje

Za ocenjevanje iskanja velja IRO (International Rescue Dog Organisation) izpitni pravilnik.

Temeljni kriterij ocenjevanja je število najdenih oseb. Ekipa bo uspešna pri svojem delu, če bo našla 70% oseb oziroma prejela 70% možnih točk za najdbo oseb. Vsaka najdena oseba prinese 100 točk. Za vsako napačno nakazovanje se odbije 30 točk. Sodniki bodo ocenjevali tudi delo ekipe na vsakem delovišču po naslednjih kriterijih:

 • Organizacija reševanja do 20 točk
 • Vodljivost psa do 40 točk
 • Delo vodnika do 20 točk
 • Prva pomoč ekipi prinese 100 točk.
 • Pri preizkusu iz vrvne tehnike prejme ekipa 100 točk, če se vsi njeni člani spustijo po vrvi. Za vsakega člana ekipe, ki se po vrvi ne spust, se ekipi odbije 33 točk.
 • Čas iskanja: upoštevan bo skupno dosežen čas najdbe vseh oseb na vseh deloviščih na tako, da ekipa za vse osebe najdene v 70% skupnega časa dobi 100 točk.

Če ekipa na delovišče ne pride pravočasno, delo nadaljuje na naslednji delovni točki po časovnem razporedu. Psi morajo pred vajo opraviti test agresivnosti. Ob morebitni agresivnosti psa med vajo (poškodovanje markerja) bosta pes in vodnik takoj diskvalificirana, ostala člana ekipe pa bosta lahko nadaljevala z delom.

Ekipe nastopajo na lastno odgovornost in se tudi same nezgodno zavarujejo.

Drugi elementi vaje

Vodenje in uporaba načrtov zaščite, reševanja in pomoči

V vaji bo uporabo postopkov organizacije in vodenja iz načrtov MOL za zaščito in reševanje preizkušal in vadil del štabov Civilne zaščite Mestne občine Ljubljana, Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo Mestne uprave MOL in Ekipe za podporo vodenja. Preizkušanje bo osnovano na organizaciji uporabe večjega števila domačih in tujih reševalnih enot na večjem številu delovišč.

tabor

Logistika

Preizkušali bomo tudi elemente s področja logistike: organizacijo radijskih zvez z več delovišči, preskrbo s hrano, elektriko, osvetljevanje delovišč, transport ekip ter organizacijo baznega tabora, namestitev ter sprejem in uporabo tujih reševalnih enot. Za vajo so potrebne obsežne in zahtevne vsebinske in organizacijske priprave. Sodelovalo bo veliko število ljudi iz različnih organizacij in ena od pomembnih nalog bo usklajevanje njihovega dela. Tudi ta del vaje je zastavljen tako, da posnema organizacijo in vodenje ob nesrečah.
Pri organizaciji in izvedbi vaje sodelujejo tiste organizacije in njihovi člani, ki tudi sicer sodelujejo v sistemu zaščite in reševanja Mestne občine Ljubljana. To so: Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana (9 oseb za organizacijo, administrativne zadeve, zveze, odnose z javnostjo, prevoze, zagotavljanje prehrane in druge operativne naloge), in Enote za podporo vodenju (16 oseb za zveze, organizacijo, načrtovanje, administrativne zadeve), Enota za logistiko sil ZR s 15 osebami, prostovoljna gasilska društva Gasilske zveze Ljubljana (30 voznikov in vozil za prevoz ekip), člani Zveze slovenskih katoliških skavtinj in skavtov ter Mestna zveza tabornikov (50 oseb), gasilci Gasilske brigade Ljubljana (4 osebe za zagotavljanje logistike) in 27 ocenjevalcev in vodij delovišč (Društvo vodnikov reševalnih psov Slovenije in zunanji strokovnjaki), 6 članov Gorske reševalne službe - Društvo Ljubljana, 2 osebi s Fakultete za elektrotehniko. Skupaj z opazovalci in tekmovalci nas bo približno 250.
Stroški vaje bodo pokriti s sredstvi proračuna Mestne občine Ljubljana (6500 EUR), s kotizacijo udeležencev (230 EUR/ekipo vodnikov reševalnih psov) in s približno 2.500 urami prostovoljnega dela.

Vodja vaje: mag. Robert KUS, vodja OZRCO MOL
Namestnika vodje vaje: Dušan Weber, DVRPS
Člani organizacijskega odbora: Matjaž ŠUTERŠIČ, OZRCO MOL, Roman LAVRAČ, OZRCO MOL

Urnik:

Petek, 18. 05. 2018

11:00 – pričetek vaje z vzpostavitvijo logistike in vodenja

17.00 – prihod ekip v bazni tabor

17:00 – 19:00 – veterinarski pregled in test agresivnosti psov

18:00 – 19:00 – sestanek vodij ekip

20:00 – 21:00 – namestitev v baznem taboru

Sobota, 19. 05. 2018

06:00 v soboto do 00:30 v nedeljo delo na vseh deloviščih

Nedelja, 20. 05. 2018

10:00 - analiza vaje, podelitev priznanj ter malica (bazni tabor)

15:00 - zaključek dela logistike in vodenja