ponedeljek, 15. 4. 2019

V Ljubljani gradimo pomembne javne objekte

Poleg Galerije Cukrarna v polnem zamahu še tri velike investicije

Avtorica: Meta Gabron, vodja Službe za razvojne projekte in investicije, Mestna občina Ljubljana

Prizidek k Zdravstvenemu domu Bežigrad

foto

Aprila 2018 smo začeli graditi novi del Zdravstvenega doma Bežigrad. Da bi zagotovili nemoteno delovanje obstoječega zdravstvenega doma ter nemoteno elektrooskrbo za širše območje Bežigrada, gradnja poteka v dveh fazah.

V prvi fazi smo porušili pritlično stavbo, v kateri je desetletja deloval otroški dispanzer, in dokončali novi kletni del s sodobno transformatorsko postajo, ki je potrebna za delovanje tako obstoječega kot novega objekta. Za kletni del smo tudi pridobili uporabno dovoljenje. Trenutno poteka druga faza: gradnja preostalega dela kleti in 4-nadstropnega objekta s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo.

Skupaj bomo pridobili več kot 4.000 m2 novih uporabnih površin: v delu pritličja bodo urejeni prostori sterilizacije za potrebe vseh zdravstvenih domov v sklopu Zdravstvenega doma Ljubljana, v prvem nadstropju bo predšolski dispanzer, v drugem šolski, v tretjem pa klasične in referenčne ambulante. Na fasadi novega objekta smo predvideli izrazit vertikalni rastrski sistem steklenih in betonskih pasov, strešno površino bomo ozelenili. Novi objekt smo celovito trajnostno zasnovali, predvideli smo tudi sistem prezračevanja z najvišjimi izkoristki in uporabo povratne toplote. V zadnji fazi bomo uredili tudi površine za pešce v neposredni okolici.

Konservatorij za glasbo in balet

foto

Druga velika mestna investicija je obnova objekta glasbene šole na Vegovi 7, ki deluje pod okriljem Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, katerega ustanoviteljici sta Mestna občina Ljubljana in Republika Slovenija. Objekt na Vegovi 7 je namenjen predvsem neprofitni javni službi na področju glasbene vzgoje, tako da bo dejavnost, ki bo potekala v njem, financirana skladno s predpisi, ki urejajo javne finance in področje šolske vzgoje. Sredstva za investicijo v rekonstrukcijo objekta in razširitev programa je od ustanoviteljic zagotovila le Mestna občina Ljubljana ter manjši delež sama šola.

Strokovni tehnični pregled enote Konservatorija za glasbo in balet na Vegovi 7 je pokazal, da je streha močno dotrajana in potrebna celostne obnove. Našli smo tudi resne statične težave, stavba ne ustreza požarnovarnostnim določilom in ni dostopna gibalno oviranim osebam. Poleg tega šola potrebuje tudi dodatne učilnice in koncertno dvorano.

Investicija v rekonstrukcijo in obnovo objekta bo v prihodnjem šolskem letu zagotovila potrebno varnost prostorov in s tem kakovostno in nemoteno izvajanje izobraževalnih programov šole. Nova moderna koncertna dvorana bo omogočila izvajanje vaj in nastopov ter hkrati pomembno dopolnila kulturno ponudbo Ljubljane, saj so tovrstne srednje velike dvorane zelo iskane.

Telovadnica Osnovne šole Vižmarje Brod

Zaradi dotrajanosti telovadnice OŠ Vižmarje Brod smo se na Mestni občini Ljubljana v letu 2016 odločili za gradnjo prizidka nove telovadnice. Razpisali smo javni projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izdelovalca projektne dokumentacije.

Predmet investicije je novogradnja telovadnice s pripadajočo zunanjo ureditvijo in parkiriščem, ki že stoji ob obstoječem objektu osnovne šole, in povezava šole z novo telovadnico prek komunikacijskega kletnega hodnika. V kletni etaži je glavna dvorana s spremljajočimi prostori, v pritličju tribune in kabineti, v medetaži pa dve večnamenski dvorani s spremljajočimi prostori.

Gradnjo objekta smo začeli maja 2017 in bo zaključena aprila 2019. Novi objekt je celovito trajnostno zasnovan, predvideli smo tudi sistem prezračevanja z najvišjimi izkoristki in uporabo povratne toplote. Februarja 2019 smo izvedli meritev o zagotavljanju zrakotesnosti objekta, pri čemer smo dosegli najboljši do sedaj doseženi rezultat na javnih novogradnjah.