Manj denarja iz državnega proračuna, več uresničenih projektov

Ko je ekipa Zorana Jankovića leta 2006 nastopila mandat, je Vlada RS s spremembo zakona o financiranju občin mestu odvzela 57 milijonov evrov prihodkov letno.

Da bi mesto kljub temu lahko aktivno razvijali v dobro Ljubljančank in Ljubljančanov, smo izpad nadomestili z racionalizacijo poslovanja, s prodajo nepotrebnega premoženja in dodatnim zadolževanjem.

Po Zakonu o glavnem mestu državni organi in organi mestne občine sodelujejo in usklajujejo zagotavljanje nalog iz svoje pristojnosti, s katerimi se zagotavljajo pogoji za delovanje organov in organizacij ter predstavništev, zlasti na področjih varstva okolja, urejanja in rabe prostora, javne varnosti, prometne varnosti in mestnega prometa, zagotavljanja gospodarskih in negospodarskih javnih služb in na drugih področjih, na katerih obstoji javni interes.

Za financiranje nalog, s katerimi Mestna občina Ljubljana v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja pogoje za delovanje, pripada mestni občini za posamezno proračunsko leto delež dohodnine, kot ga določa ta zakon. Žal pa so nam vlade RS sredstva po Zakonu o glavnem mestu zniževale.

Prihodki in zadolženost velike mestne družine v EUR (MOL in njenih pravnih oseb)

Stanje zadolženosti MOL in njenih pravnih oseb na dan 31.12.2017 v EUR

Zadolženost zmanjšujemo postopoma

Če bi načrtovane investicije ustavili, bi dolg lahko v celoti odplačali v enem letu, vendar je pomembno vlagati v razvoj mesta za višjo kakovost življenja Ljubljančank in Ljubljančanov, zato bomo tudi v prihodnje zadolženost zmanjševali postopoma.