Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 25. 5. 2017 , odpiranje prijav: 25. 5. 2017

Datum objave: 5. 5. 2017
Rok za prijavo: 25. 5. 2017
Odpiranje prijav: 25. 5. 2017 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 15, s pričetkom ob 11:40

Predmet javne dražbe so zemljišča v k.o.:  Spodnja Šiška, Kašelj in Slape.

 1. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
  -  parc. št. 194/5 (ID znak: parcela 1740 194/5) v izmeri 295 m2, k.o. 1740-Spodnja Šiška.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga in 63/16) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ŠI-36, z namembnostjo SSse-splošne eno in dvostanovanjske površine.
  Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije, d.d.
  Izklicna cena: 44.250,00 EUR. (z besedo: štiriinštirideset tisoč dvesto petdeset 00/100 evrov)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 2. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
  -  parc. št. 1827/1 (ID znak: parcela 1770 1827/1) v izmeri 565 m2, k.o. 1770-Kašelj.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga in 63/16) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-592, z namembnostjo SSse-splošne eno in dvostanovanjske površine.
  Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije, d.d.
  Zemljiška parcela 1827/1 k.o. 1770 Kašelj se prodaja brez zagotovljenega dostopa.
  Izklicna cena: 46.330,00 EUR. (z besedo: šestinštirideset tisoč  tristo trideset 00/100 evrov)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 3. Predmet javne dražbe je nepozidano zemljišče:
  - parc. št. 2165/18 (ID znak 1770 2165/18) v izmeri 422 m², k.o. 1770 Kašelj.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga in 63/16) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-592, z namembnostjo SSse-splošne eno in dvostanovanjske površine.
  Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije, d.d.
  Izklicna cena: 54.860,00 EUR. (z besedo: štiriinpetdeset tisoč  osemsto šestdeset 00/100 evrov)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 4. Predmet javne dražbe je nepozidano zemljišče:
  - parc. št. 154/3 (ID znak 1772 154/3) v izmeri 752 m², k.o. 1772 Slape.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13-DPN, 71/14-popr., 92/14-DPN, 17/15-DPN in 50/15-DPN) je predmetno zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) PO-268, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.
  Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 115.056,00 EUR. (z besedo: sto petnajst tisoč šestinpetdeset evrov in 00/100)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 5. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
  - parc. št. 96/11 (ID znak 1770 96/11) v izmeri 875 m², k.o. 1770 Kašelj.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15)  je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-612, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.
  Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 131.250,00 EUR (z besedo: sto enaintrideset tisoč dvesto petdeset evrov in 00/100).
  Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke