Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 12. 4. 2021 , odpiranje prijav: 15. 4. 2021

Datum objave: 25. 3. 2021
Rok za plačilo varščine: 12. 4. 2021
Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 15: 15. 4. 2021

Predmet javne dražbe so zemljišča v k. o. Karlovško predmestje, Trnovsko predmestje, Dravlje in Kašelj.

1. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 185/118 (ID znak: parcela 1695 185/118) v izmeri 333 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RN-488, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnemu zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d. d.

Izklicna cena : 49.950,00 EUR (z besedo: devetinštirideset tisoč devetsto petdeset eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe sta pozidani stavbni zemljišč s:
- parc. št. 361/89 (ID znak: parcela 1722 361/89) v izmeri 122 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje in
- parc. št. 361/305 (ID znak: parcela 1722 361/305) v izmeri 21 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) TR-531, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Pri zemljišču s parc. št. 361/305, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, je iz zemljiške knjige razvidna plomba, na podlagi vloženega zemljiškoknjižnega predloga za vknjižbo neprave stvarne služnosti v korist in na ime imetnika Telemach, d. o. o.. Obe zemljišče v naravi uzurpira neposredni mejaš.

Izklicna cena : 25.168,00 EUR (z besedo: petindvajset tisoč sto oseminšestdeset eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

3. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 1450/10 (ID znak: parcela 1738 1450/10) v izmeri 1.167 m2, k. o. 1738 Dravlje in
- parc. št. 1450/3 (ID znak: parcela 1738 1450/3) v izmeri 200 m2, k. o. 1738 Dravlje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) DR-519, z namembnostjo SSse – splošno eno in dvostanovanjske površine.

Prodajna cena zemljišča s parc. št. 1450/10, k. o. 1738 Dravlje je 350.100,00 EUR in ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Prodajna cena zemljišča s parc. št. 1450/3, k. o. 1738 Dravlje je 24.000,00 EUR in ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Zemljišči se prodajata skupaj, kot zaključena celota za gradnjo.

Izklicna cena obeh zemljišč: 374.100,00 EUR (z besedo: tristo štiriinsedemdeset tisoč sto eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

4. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 106/15 (ID znak: parcela 1770 106/15) v izmeri 1994 m2, k. o. 1770 Kašelj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-327, z namembnostjo SSce-pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d. z ID omejitve 14738185.

Izklicna cena: 398.800,00 EUR. (z besedo: tristo osemindevetdeset tisoč osemsto evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

5. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 96/11 (ID znak: parcela 1770 96/11) v izmeri 875 m², k. o. 1770 Kašelj

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-612, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 131.250,00 EUR (z besedo: sto enaintrideset tisoč dvesto petdeset evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

6. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 695 (ID znak: parcela 1770 695) v izmeri 556 m², k. o. 1770 Kašelj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-807, z namembnostjo CU-osrednja območja centralnih dejavnosti.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 139.000,00 EUR (z besedo: sto devetintrideset tisoč eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

7. Predmet javne dražbe sta pozidani stavbni zemljišč s:
- parc. št. 385/165 (ID znak: parcela 1695 385/165) v izmeri 244 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje in
- parc. št. 385/409 (ID znak: parcela 1695 385/409) v izmeri 124 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) RN-330, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri zemljišču s parc št. 385/165, k. o. 1695 Karlovško predmestje so vknjižene: osebna služnost užitka, stvarna služnost - pot do parc. št. 385/166 in neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije. Pri parc. št. 385/409 k. o. 1695 Karlovško predmestje je vknjiženo 13 služnosti hoje in vožnje (služnost se ne izvršuje).

Izklicna cena : 64.768,00 EUR (z besedo: štiriinšestdeset tisoč sedemsto oseminšestdeset eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

8. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 250/245 (ID znak: parcela 1722 250/245) v izmeri 155 m², k. o. 1722 Trnovsko predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) TR-190, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d ter užitek v korist fizične osebe.

Izklicna cena: 46.500,00 EUR (z besedo: šestinštirideset tisoč petsto eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke