Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 18. 2. 2022 , odpiranje prijav: 24. 2. 2022

Datum objave: 2. 2. 2022
Rok za plačilo varščine: 18. 2. 2022
Odpiranje prijav: 24. 2. 2022 Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, v KLUB 11

1. Predmet javne dražbe sta pozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 1906/4 (ID znak parcela 1723 1906/4) v izmeri 588 m², k. o. 1723 Vič - parc. št. 2027/22 (ID znak parcela 1723 2027/22) v izmeri 18 m², k. o. 1723 Vič

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) VI-383, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine, CDd-območja centralnih dejavnosti brez stanovanj.

Pri predmetnem zemljišču parc. št. 1906/4 k. o. 1723 Vič je vknjižena neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d. in T-2 d.o.o.
Pri predmetnem zemljišču parc. št. 2027/22 k. o. 1723 Vič je vknjižena neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d. in PETROL d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana.

Izklicna cena: 106.656,00 EUR (z besedo: sto šest tisoč šestošestinpetdeset eurov in 00/100).
Kupec bo poleg kupnine plačal tudi 2 % davka na promet nepremičnin.

2. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče v lasti MOL:
- parc. št. 714/2 (ID znak: parcela 1773 714/2) v izmeri 1.649 m², k. o. 1773 Dobrunje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) SO-1984, z namembnostjo IG – gospodarska cona.

Pri predmetnem zemljišču parc. št. 714/2 k. o. 1773 Dobrunje je vknjižena neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 247.350,00 EUR (z besedo: dvesto sedeminštirideset tisoč tristopetdeset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

3. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 1009/4, k. o. 1756 Črnuče, v izmeri 457 m2, (ID znak parcela 1756 1009/4).

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ČR-577, z namembnostjo CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.

Izklicna cena: 80.432,00 EUR
(z besedo: osemdeset tisoč štiristo dvaintrideset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

4. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 2/12, k. o. 1756 Črnuče, v izmeri 182 m2, (ID znak parcela 1756 2/12).

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ČR-577, z namembnostjo CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.

Zemljišče nima urejenega dostopa z javne ceste v zemljiški knjigi.

Izklicna cena: 36.400,00 EUR (z besedo: šestintrideset tisoč štiristo eurov in 00/100).

Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

5. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 2/4, k. o. 1756 Črnuče, v izmeri 483 m2, (ID znak parcela 1756 2/4).

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ČR-577, z namembnostjo CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.

Zemljišče nima urejenega dostopa z javne ceste v zemljiški knjigi.

Izklicna cena: 96.600,00 EUR (z besedo: šestindevetdeset tisoč šeststo eurov in 00/100).

Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

6. Predmet javne dražbe so tri stavbna zemljišča:
- ¼ delež parc. št. 78 (ID znak parcela 1738 78) v izmeri 59 m², k. o. 1738 Dravlje
- ¼ delež parc. št. 77/1 (ID znak parcela 1738 77/1) v izmeri 45,5 m², k. o. 1738 Dravlje
- ¼ delež parc. št. 77/2 (ID znak parcela 1738 77/2) v izmeri 17,5 m², k. o. 1738 Dravlje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) DR-745, z namembnostjo CDd – območja centralnih dejavnosti brez stanovanj.

Izklicna cena: 21.472,00 EUR (z besedo: enaindvajset tisoč štiristodvainsedemdeset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

7. Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča:
- parc. št. 864/32 (ID znak: parcela 1722 864/32) v izmeri 2.091 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje
- parc. št. 864/38 (ID znak: parcela 1722 864/38) v izmeri 4.125 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje
- parc. št. 885/1 (ID znak: parcela 1722 885/1) v izmeri 3.027 m2, k.o. 1722 Trnovsko predmestje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) TR-467 z namembnostjo CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.

Na območju navedenih zemljišč je v pripravi Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) 20 – Barjanska cesta zahod.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Zemljišča nimajo neposrednega dostopa z javne površine.

Izklicna cena: 4.159.350,00 EUR (z besedo: štiri milijone sto devetinpetdeset tisoč tristo petdeset eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

8. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 426/4 (ID znak parcela 1773 426/4) v izmeri 1.394 m² in parc. št. 600/8 (ID znak parcela 1773 600/8) v izmeri 1.912 m2, obe k. o. 1773 Dobrunje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) SO-2853, z namembnostjo IP – površine za industrijo.

Pri nepremičnini parc. št. 600/8 k.o. 1773 Dobrunje je vpisana neprava stvarna služnost/nujna pot/nepravo stvarno breme v korist vsakokratnega lastnika nepremičnin s parc. št. 426/3, 429/7, 600/7 vse k.o. 1773 Dobrunje.

Za predmetni parceli se sprejema Občinski podrobni prostorski načrt Mestne občine Ljubljana (OPPN 289 Vevče), ki lahko namembnost delov parcel opredeli kot javno površino. Bodočega kupca se bo s pogodbo zavezalo, da bo v primeru spremembe poteka regulacijske linije za potrebe širitve ceste, Mestni občini Ljubljana prodal potreben del parcel po enaki ceni.

Izklicna cena: 578.550,00 EUR (z besedo: petsto oseminsedemdeset tisoč petsto petdeset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

9. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:

- parc. št. 1225/3 (ID znak: parcela 1752 1225/3) v izmeri 178 m2, k. o. 1752 Stanežiče in
- parc. št. 1265/2 (ID znak: parcela 1752 1265/2) v izmeri 566 m2, k. o. 1752 Stanežiče.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-510, z namembnostjo SSse – splošno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d. ter plomba za vknjižbo neprave stvarne služnosti v korist podjetja Telemach d.o.o.

Izklicna cena obeh zemljišč: 130.944,00 EUR (z besedo: sto trideset tisoč devetsto štiriinštirideset eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

10. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 723/3 (ID znak: parcela 1730 723/3) v izmeri 912 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 747/10 (ID znak: parcela 1730 747/10) v izmeri 1.785 m2, k. o. 1730 Moste

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) MO-179 z namembnostjo E – Območja energetske infrastrukture.

Pri predmetnem zemljišču s parc. št. 723/3 k. o. 1730 Moste je vknjižena neprava stvarna služnost v javno korist za namen gradnje, obratovanja, vzdrževanja, rekonstrukcije in nadzora javnega cevovodnega omrežja, vključno s pravico dostopa in dovoza v korist JP Energetika Ljubljana d.o.o.

Pri predmetnem zemljišču s parc. št. 747/10 k. o. 1730 Moste je vknjižena neprava stvarna služnost za gradnjo plinovoda/oljevoda v korist Termoelektrarna toplarna Ljubljana d.o.o.

Izklicna cena: 728.190,00 EUR (z besedo: sedemsto osemindvajset tisoč sto devetdeset eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

11. Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča:

- parc. št. 764/4 (ID znak: parcela 1730 764/4) v izmeri 86 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 764/8 (ID znak: parcela 1730 764/8) v izmeri 248 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 764/10 (ID znak: parcela 1730 764/10) v izmeri 729 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 767/8 (ID znak: parcela 1730 767/8) v izmeri 63 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 768/1 (ID znak: parcela 1730 768/1) v izmeri 12 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. 768/5 (ID znak: parcela 1730 768/5) v izmeri 188 m2, k. o. 1730 Moste

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) MO-248 z namembnostjo CDd - Območja centralnih dejavnosti brez stanovanj.

Pri predmetnih zemljiščih s parc. št. 764/8, 767/8, 768/1 in 768/5, vse k. o. 1730 Moste je vknjižena neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekom Slovenije d.d.

Pri predmetnem zemljišču s parc. št. 764/4 in 767/8, obe k. o. 1730 Moste je vknjižena stvarna služnost nujne poti v korist nepremičnin s parc. št. 769/3, 770/1 in 769/1, vse k.o. 1730 Moste.

Izklicna cena: 464.100,00 EUR (z besedo: štiristo štiriinšestdeset tisoč sto eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke