Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 16. 6. 2023 , odpiranje prijav: 22. 6. 2023

Datum objave: 2. 6. 2023
Rok za plačilo varščine: 16. 6. 2023
Odpiranje prijav: 22. 6. 2023 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 15, ob 12.00 u

Zemljišče v k. o. Kašelj.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:  parc. št. 448/6 (ID znak: parcela 1770 448/6) v izmeri 164 m², k. o. 1770 Kašelj

Po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-593, z namembnostjo Ig – gospodarske cone.

Izklicna cena: 41.000,00 EUR. (z besedo: enainštirideset tisoč eurov in 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke