Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 15. 12. 2016 , odpiranje prijav: 15. 12. 2016

Datum objave: 29. 11. 2016
Rok za prijavo: 15. 12. 2016 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave RD.
Odpiranje prijav: 15. 12. 2016 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub-15, s pričetkom ob 11:40 uri, po vrstnem redu objavljenem v RD.

Zemljišče v k.o. Dravlje, v k.o. Kašelj, v k.o. Trnovsko predmestje, v k.o. Slape, v k.o. Karlovško predmestje in v k. o. Bežigrad.

 1. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 1017/1 (ID znak 1738-1017/1-0) v izmeri 2.304 m², k.o. 1738 – Dravlje. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga in 63/16) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) DR-703, z namembnostjo SB – Stanovanjske površine za posebne namene. Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost in sicer služnostna pravica izgradnje, vzdrževanja, popravila in nadzora elektroenergetske infrastrukture v korist Elektra Ljubljana d.d. V naravi se na zemljišču nahajajo vrtički.
  Izklicna cena: 293.760,00 EUR. (z besedo: dvestotriindevetdesettisočsedemstošestdeset evrov 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 2. Predmet javne dražbe je nepozidano zemljišče s: - parc. št. 2575 (ID znak: 1770-2575/0-0) v izmeri 1.481 m2, k.o. 1770 Kašelj. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga in 63/16) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-796, z namembnostjo IG – gospodarske cone. Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 222.150,00 EUR. (z besedo: dvesto dvaindvajset tisoč sto petdeset evrov in 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 3. Predmet javne dražbe je nepozidano zemljišče s: - parc. št. 510/4 – del (ID znak: 1722-510/4-0) v solastniškem deležu do 2308/5220, k.o. 1722 Trnovsko predmestje. Celotno zemljišče meri 5.220 m2. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga in 63/16) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) VI-640, z namembnostjo IG – gospodarske cone. Za predmetno zemljišče je s strani podjetja Geograd d.o.o. izdelan elaborat št. 5-7-16 (št. rezervacije 91202-16). Po pravnomočnosti odločbe GURS bo predmet pogodbe parc. št. 510/8, k.o. 1722 v skupni izmeri 4.680 m², k.o. 1722 – Trnovsko predmestje oz. solastniški delež parcele do 2308/5220 v lasti MOL, kar predstavlja 2.069,24 m2.
  Izklicna cena: 196.578,00 EUR. (z besedo: stošestindevetdeset tisoč petsto oseminsedemdeset evrov in 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 4. Predmet javne dražbe je nepozidano zemljišče s: - parc. št. 154/3 (ID znak: 1772-154/3-0) v izmeri 752 m2, k.o. 1772 Slape. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga in 63/16) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-268, z namembnostjo SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine.
  Izklicna cena: 115.056,00 EUR. (z besedo: stopetnajst tisoč šestinpetdeset evrov in 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 5. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči: - parc. št. 238/16 (ID znak 1695-238/16-0) v izmeri 783 m², k.o. 1695-Karlovško predmestje in - parc. št. 239/30 (ID znak 1695-239/30-0) v izmeri 77 m², k.o. 1695-Karlovško predmestje. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13-DPN, 71/14-popr., 92/14-DPN, 17/15-DPN in 50/15-DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) RN-212, z namembnostjo CU – osrednja območja centralnih dejavnosti. Pri zemljišču s parc. št. 238/16, k. o. Karlovško predmestje je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist imetnika Telekoma Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 189.200,00 EUR. (z besedo: sto devetinosemdeset tisoč dvesto evrov 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 6. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s: - parc. št. 974/6 (ID znak 2636-974/6-0) v izmeri 3.458 m2, k. o. 2636 – Bežigrad in - parc.št. 975/3 (ID znak 2636-975/3-0) v izmeri 724 m2, k. o. 2636 – Bežigrad. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora BE-156, z namembnostjo CDd – območje centralnih dejavnosti brez stanovanj. Urejanje območja je predvideno z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN) 61 Dunajska-Topniška, s katerim bodo določene površine gradbenih parcel za načrtovane posege, vključno z novo opredeljenimi javnimi površinami. Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno telekomunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 1.359.150,00 EUR (z besedo: en milijon tristo devetinpetdeset tisoč sto petdeset evrov 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke