Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 1. 10. 2013 , odpiranje prijav: 1. 10. 2013

Datum objave: 13. 9. 2013
Rok za prijavo: 1. 10. 2013 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 1. 10. 2013 na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11:00 uri, po vrstnem redu navedenem v RD.

Predmet javne dražbe so poslovni prostori na naslovu Gosposka 4, Vodnikova 13, Nove Fužine 45, Štefanova 9 , Rožičeva 1a, Lepi pot 6 in Mestni trg 15.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 • Predmet javne dražbe so pisarniški poslovni prostori z oznako P01 v skupni izmeri 169,84 m2 v pritličju in prvem nadstropju stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka 4 v Ljubljani, ID 11, k.o. 1728 Ljubljana-mesto, št. stavbe 1728-121, parc. št. *229. Predmetni poslovni prostori so zasedeni z najemnikom, ki ima z najemodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Za predmetno stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri vpisu stavbe v kataster stavb. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 345.000,00 EUR (z besedo: tristopetinštiridesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet javne dražbe so storitveni poslovni prostori z oznako P02, P04 v skupni izmeri 82,56 m2 v pritličju stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka 4 v Ljubljani, ID 1, 12 in 15, k.o. 1728 Ljubljana-mesto, št. stavbe 1728-121, parc. št. *229. Predmetni poslovni prostori so zasedeni z najemnikom, ki ima z najemodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Za predmetno stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri vpisu stavbe v kataster stavb. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 180.000,00 EUR (z besedo: stoosemdesettisoč tisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet javne dražbe so prazni poslovni prostori z oznako P03 v skupni izmeri 37,77 m2 v pritličju stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka 4 v Ljubljani, ID 2, k.o. 1728 Ljubljana-mesto, št. stavbe 1728-121, parc. št. 229. Za predmetno stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri vpisu stavbe v kataster stavb. Nepremičnina je vključena v prilogo Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011 k Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 62.000,00 EUR (z besedo: dvainšestdesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 61,13 m2 na naslovu Vodnikova 13 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako stavbe št. 1740-1287, parc.št.1022 v k.o. 1740-Spodnja Šiška (gostinska dejavnost). Poslovni prostor je prazen. Za predmetno stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri vpisu stavbe v kataster stavb. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 47.000,00 EUR (z besedo: sedeminštiridesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor z oznako 13 z identifikacijsko številko 1772-1526-13 v etaži 1, Nove Fužine 45 v Ljubljani v skupni izmeri 22,15 m2 v stavbi stoječi na parc.št. 1624 in 1625 v k.o. 1772-Moste. Poslovni prostor v naravi predstavlja en prostor z lastnimi sanitarijami in nima elektrike. Poslovni prostor je prazen. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 31.000,00 EUR (z besedo: enaintridesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor na naslovu Štefanova 9 v Ljubljani z oznako C z identifikacijsko številko 1725-364-20 v kleti v izmeri 27,31 m2 ter poslovni prostor z oznako B z identifikacijsko številko 1725-364-24 v pritličju v izmeri 26,60 m2. Poslovni prostor je prazen. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 80.865,00 EUR (z besedo: osemdesettisočosemstopetinšestdeset evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor na naslovu Rožičeva 1a v Ljubljani z oznako P01 z identifikacijsko številko 2706-1-5 v pritličju stavbe v izmeri 38,00 m2 s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na posebnem skupnem delu stavbe. Posebni skupni del stavbe so sanitarije z ID oznako 2706-1-13 v izmeri 4,50 m2. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima z najemodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 38.000,00 EUR (z besedo: osemintridesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor na naslovu Rožičeva 1a v Ljubljani z oznako K01 z identifikacijsko številko 2706-1-6 v kleti stavbe v izmeri 40,40 m2. Posebni skupni del stavbe so sanitarije z ID oznako 2706-1-13 v izmeri 4,50 m2 Poslovni prostor je prazen. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 41.000,00 EUR (z besedo: enainštiridesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje so poslovni prostori na naslovu Lepi pot 6 Ljubljani z identifikacijsko številko 2679-934-1 v izmeri 14,33 m2, 2679-934-2 v izmeri 14,61 m2, 2679-934-3 v izmeri 14,47 m2, 2679-934-4 v izmeri 14,34 m2, 2679-934-5 v izmeri 23,02 m2, 2679-934-6 v izmeri 15,13 m2, 2679-934-7 v izmeri 22,95 m2, 2679-934-8 v izmeri 14,40 m2, 2679-934-9 v izmeri 14,46 m2, 2679-934-10 v izmeri 19,16 m2, 2679-934-11 v izmeri 14,55 m2, 2679-934-12 v izmeri 10,25 m2, 2679-934-13 v izmeri 21,98 m2, 2679-934-14 v izmeri 22,51 m2, 2679-934-15 v izmeri 12,32 m2, 2679-934-16 v izmeri 8,85 m2, 2679-934-17 v izmeri 12,64 m2, 2679-934-18 v izmeri 15,30 m2, 2679-934-19 v izmeri 14,61 m2, 2679-934-20 v izmeri 14,42 m2, 2679-934-21 v izmeri 14,58 m2 v pritličju stavbe v skupni izmeri 329,00 m2. Od 21-ih poslovnih prostorov so zasedeni 4-je poslovni prostori z najemnikom, ki ima z najemodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Ostali prostori so prazni. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 253.000,00 EUR (z besedo: dvestotriinpetdesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje so poslovni prostori na naslovu Mestni trg 15 Ljubljani z identifikacijsko številko 1728-114-1 v izmeri 32,30 m2, 1728-114-3 v izmeri 102,40 m2, 1728-114-4 v izmeri 112,90 m2, 1728-114-5 v izmeri 119,10 m2, 1728-114-6 v izmeri 119,60 m2, 1728-114-7 v izmeri 142,40 m2, 1728-114-8 v izmeri 72,10 m2, 1728-114-9 v izmeri 81,80 m2, 1728-114-10 v izmeri 28,90 m2, 1728-114-11 v izmeri 24,20 m2, 1728-114-12 v izmeri 24,80 m2 v pritličju, prvem in drugem nadstropju stavbe v skupni izmeri 860,50 m2. Objekt ima dva ločena dela, in sicer samostojno ločen prostor v pritličju stavbe v skupni izmeri 102,40 m2 ter posamezne prostore v ostalih etažah v skupni izmeri 758,10 m2. Vsi prostori so prazni. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 1.800.000,00 EUR (z besedo: milijonosemstotisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke