Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 26. 11. 2013 , odpiranje prijav: 26. 11. 2013

Datum objave: 24. 10. 2013
Odpiranje prijav: 26. 11. 2013 Mestni trg 1, Ljubljana ,Klub 15, s pričetkom ob 14.00 uri.

Predmet javne dražbe so nezazidana zemljišča k.o. Moste.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 • Predmet javne dražbe so nezazidana zemljišča: parc. št. 670/5 (ID znak 1730-670/5-0) njiva v izmeri 451 m², k.o. 1730-Moste, parc. št. 664/6 (ID znak 1730-664/6-0) njiva v izmeri 559 m2, k.o. 1730-Moste, parc. št. 663/5 (ID znak 1730-663/5-0) njiva v izmeri 73 m2, k.o. 1730-Moste, parc. št. 615/4 (ID znak 1730-615/4) travnik v izmeri 145 m2, k.o. 1730-Moste, parc. št. 617/3 (ID znak 1730-617/3) njiva v izmeri 336 m2, k.o. 1730-Moste, parc. št. 619/4 (ID znak 1730-619/4-0) stanovanjska stavba v izmeri 35 m2 in dvorišče v izmeri 62 m2, k.o. 1730-Moste, parc. št. 619/1 (ID znak 1730-619/1-0) stanovanjska stavba v izmeri 59 m2 in dvorišče v izmeri 118 m2, k.o. 1730-Moste, parc. št. 624/3 (ID znak 1730-624/3-0) travnik v izmeri 587 m2, k.o. 1730-Moste, parc. št. 624/2 (ID znak 1730-624/2-0) travnik v izmeri 379 m2, k.o. 1730-Moste, parc. št. 620/2 (ID znak 1730-620/2-0) travnik v izmeri 71 m2, k.o. 1730-Moste, parc. št. 662/4 (ID znak 1730-662/4-0) njiva v izmeri 56 m2, k.o. 1730-Moste, parc. št. 663/1 (ID znak 1730-663/1-0) njiva v izmeri 39 m2, k.o. 1730-Moste.
  +
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) so predmetne parcele opredeljena v enoti urejanja prostora MO-129, z namembnostjo CDd-območje centralnih dejavnosti brez stanovanj.
  Zemljišča s parc. št. 615/4, 617/3, 663/5, 664/6, 670/5, 619/1, 619/4, vse k.o. 1730-Moste so obremenjena z nepravo stvarno služnostjo za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje v korist Telekoma Slovenije d.d.
  Na zemljiščih s parc. št. 619/1 in 619/4, obe k.o. 1730-Moste, stojita objekta, ki sta v dotrajanem stanju in nista primerna za uporabo.

  Izklicna cena: 430.650,00 EUR (z besedo: štiristotridesettisočšestopetdeset, 00/100 evrov)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost , ki ga plača kupec.

 

Razpisne datoteke