Javno dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 28. 1. 2019 , odpiranje prijav: 31. 1. 2019

Datum objave: 10. 1. 2019 on 11:00 KLUB 15, Mestni trg 1, Ljubljana
Rok za prijavo: 28. 1. 2019 plačilo varščine
Odpiranje prijav: 31. 1. 2019

Zemljišča  v k. o. Trnovsko predmestje, Slape, Zadobrova, Vižmarje in  Brinje I.

Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 385/523 (ID znak: parcela 1695 385/523) v izmeri 52 m², k.o. 1695 Karlovško predmestje;
- parc. št. 385/524 (ID znak: parcela 1695 385/524) v izmeri 200 m², k.o. 1695 Karlovško predmestje;

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) RN-330, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Zemljišči nimata zemljiškoknjižno urejenega dostopa z javne poti.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d. Pri zemljišču parc.št. 385/24 k.o. Karlovško predmestje pa je vpisana še neprava stvarna služnost v korist Javno podjetje Energetika Ljubljana.o.o.

Izklicna cena: 37.800,00 EUR. (z besedo: sedemintrideset tisoč osemsto evrov 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

 Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 385/286 (ID znak: parcela 1695 385/286) v izmeri 203 m², k.o. 1695 Karlovško predmestje;

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RN-330, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 30.450,00 EUR. (z besedo: trideset tisoč štiristo petdeset evrov 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 385/510 (ID znak: parcela 1695 385/510) v izmeri 271 m², k.o. 1695 Karlovško predmestje;
- parc. št. 385/21 (ID znak: parcela 1695 385/21) v izmeri 60 m², k.o. 1695 Karlovško predmestje;

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) RN-330, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 49.650,00 EUR. (z besedo: devetinštirideset tisoč šesto petdeset evrov 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je pozidano* stavbno zemljišče s:
- parc. št. 832/40 (ID znak: parcela 1722 832/40) v izmeri 417 m², k.o. 1722 – Trnovsko predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) TR-496, z namembnostjo SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine.

*Zemljišče je v naravi uzurpirano, pozidano, objekt je v lasti fizične osebe. Predmetna prodaja se izvede za namen legalizacije objekta.

Izklicna cena: 73.392,00 EUR. (z besedo: triinsedemdeset tisoč tristo dvaindevetdeset evrov 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 876/9 (ID znak: parcela 1772 876/9) v izmeri 927 m², k.o. 1772 - Slape.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-823, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču sta v zemljiški knjigi vknjiženi nepravi stvarni služnosti v korist imetnikov Telekoma Slovenije, d. d. in Elektra Ljubljana d. d.. S kupoprodajno pogodbo bo kupec v korist prodajalca Mestne občine Ljubljana, ustanovil neodplačni stvarni služnosti za javno razsvetljavo ter javni vodovod, ki potekata pri predmetnem zemljišču, za namen vknjižbe v zemljiško knjigo.

Izklicna cena: 185.400,00 EUR. (z besedo: sto petinosemdeset tisoč štiristo evrov 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 1431/54 (ID znak: parcela 1771 1431/54) v izmeri 121 m², k.o. 1771 Zadobrova,
- parc. št. 1431/76 (ID znak: parcela 1771 1431/76) v izmeri 424 m2, k.o. 1771 Zadobrova,

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16-avtentična razlaga, 63/16, 12/17-popr., 12/18-DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) JA-351, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Izklicna cena: 81.750,00 EUR (z besedo: enainosemdeset tisoč sedemsto petdeset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je pozidano* stavbno zemljišče:
- parc. št. 1751/44 (ID znak: parcela 1753 1751/44) v izmeri 286 m², k.o. 1753-Vižmarje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16-avtentična razlaga, 63/16, 12/17-popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-130, z namembnostjo CDd-območja centralnih dejavnosti brez stanovanj.

Izklicna cena: 42.900,00 EUR (z besedo: dvainštirideset tisoč devetsto evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

*na zemljišču stoji del objekta. Objekt ni v lasti MOL in ni predmet prodaje.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 840/102 (ID znak: parcela 1736 840/102) v izmeri 222 m² k.o. 1736 Brinje I.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) BE-527, z namembnostjo SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine.

Izklicna cena: 39.072,00 EUR (z besedo: devetintrideset tisoč dvainsedemdeset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Kupec se bo s podpisom pogodbe zavezal, da bo Mestni občini Ljubljana podelil brezplačno služnost za že zgrajeno in vgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo za čas obratovanja te infrastrukture.

Predmet javne dražbe sta pozidani* stavbni zemljišči:
- parc. št. 1527/3 (ID znak: parcela 1772 1527/3) v izmeri 372 m² k.o. 1772 Slape
- parc. št. 1527/5 (ID znak: parcela 1772 1527/5) v izmeri 12 m² k.o. 1772 Slape.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-831, z namembnostjo CU-osrednja območja centralnih dejavnosti.

Izklicna cena: 46.080,00 EUR (z besedo: šestinštirideset tisoč osemdeset evrov in 00/100).

Pri predmetnih zemljiščih sta vpisani neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d. in neprava stvarna služnost v korist T-2 d.o.o.

Kupec se bo s podpisom pogodbe zavezal, da bo Mestni občini Ljubljana podelil brezplačno služnost za že zgrajeno in vgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo za čas obratovanja te infrastrukture.

* zemljišči nista samostojno zazidljiva celota in se uporabljata kot utrjena (deloma asfaltirana) pot.

 

Razpisne datoteke