Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Zaključen: 9. 9. 2006 , odpiranje prijav: 9. 9. 2006

Datum objave: 1. 9. 2006
Rok za prijavo: 9. 9. 2006
Odpiranje prijav: 9. 9. 2006

Predmet javnega zbiranja ponudb so naslednje nepremičnine:

Nepremičnina z oznako 15.E – stanovanje št. 8 na podstrešju v izmeri 41,68 m2 in nepremičnina z oznako 16.E – pomožni prostor – drvarnica št. 8 v kleti v izmeri 7,56 m2, obe vpisani v podvložku št. 2266/8, k.o. Tabor, skupaj z njima pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih večstanovanjske stavbe na naslovu Vrhovčeva ulica 13, Ljubljana, in solastniški delež do 1/2 na posebnem skupnem delu – nepremičnini z oznako 20.E – pomožni prostor - sanitarije – WC št. 11 na podstrešju v izmeri 1,68 m2, vpisani v podvložku 2266/11, k.o. Tabor. Vse navedene nepremičnine se nahajajo v večstanovanjski stavbi na naslovu Vrhovčeva 13, Ljubljana, ki stoji na nepremičnini označeni s parcelno št. 3276, k.o. Tabor, ki je vpisana v vložku št. 2266, k.o. Tabor.

 

Predmetno stanovanje št. 8 je sestavljeno iz dveh ločenih delov in sicer iz ločene sobe v izmeri 28,48 m2 ter kuhinje s kopalnico v izmeri 13,20 m2.

Obrazci