Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 30. 9. 2013

Datum objave: 13. 9. 2013
Rok za prijavo: 30. 9. 2013

Predmet javnega zbiranja ponudb je nezazidano stavbno zemljišče,parc. št. 1450/3 (ID znak 1738-1450/3-0) dvorišče v izmeri 6 m² in travnik v izmeri 194 m2, v skupni izmeri 200 m2, k.o. 1738 – Dravlje.

Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena

Predmet javnega zbiranja ponudb je nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1450/3 (ID znak 1738-1450/3-0) dvorišče v izmeri 6 m² in travnik v izmeri 194 m2, v skupni izmeri 200 m2, k.o. 1738 – Dravlje.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10-4264 in 10/11–DPN ter 22/11-popr.) zemljišče parc. št. 1450/3, k.o. 1738 - Dravlje nahaja v enoti urejanja prostora DR-519, v območju namenske rabe SSse-splošne eno in dvostanovanjske površine. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.

Izhodiščna cena: 30.000,00 EUR (z besedo: tri deset tisoč evrov)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 

Razpisne datoteke