Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 27. 7. 2022

Datum objave: 7. 7. 2022
Rok za sprejem ponudb: 27. 7. 2022

Prodaja pozidanih stavbnih zemljišč s parc. št. 992/35 v izmeri 25 m2, k. o. 1756 - Črnuče, ID znak: parcela 1756 992/35 in s parc. št. 992/36 v izmeri 4 m2, k. o. 1756 – Črnuče, ID znak: parcela 1756 992/36.

Pri zemljišču s parc. št. 992/35, k. o. 1756 – Črnuče je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist in na ime imetnika Elektro Ljubljana, d. d.. Zemljišči sta v naravi ozka pasova ob stanovanjskem objektu in predstavljata deloma dovoz oz. dostop ter deloma del zelenice. S prodajo se uredi zemljiškoknjižno stanje z dejanskim stanjem zemljišč v naravi.

Cena za obe zemljišči je 5.104,00 EUR brez pripadajočega davka.

Razpisne datoteke