Organizacijske enote v sestavi

Odsek za prekrškovne finance in tehnično poslovanje

  • opravlja organizacijske naloge, prekrškovno-finančne naloge, razen vodenja evidence saldakontov terjatev iz naslova glob, stroškov sodišča in stroškov prekrškovnega organa, in administrativno-tehnične naloge,
  • skrbi za usklajevanje in nudi podporo drugim odsekom pri poslovanju,
  • skrbi in upravlja z materialno-tehničnimi sredstvi,
  • izvaja naloge v zvezi s pripravo in izvrševanjem proračuna,
  • pripravlja poročila in analize s področja mestnega redarstva,
  • sodeluje v sistemu zaščite in reševanja.

Odsek za redarstvo

  • zagotavlja operativno izvrševanje programa OPV
  • nadzoruje varen in neoviran cestni promet v naseljih,
  • varuje ceste in okolje,
  • skrbi za varnost na javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
  • varuje javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
  • vzdržuje javni red in mir,
  • vodi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,
  • vodi predpisane evidence o izrečenih ukrepih in v zvezi s prekrškovnim postopkom,
  • vodi predpisane evidence uporabe prisilnih sredstev,
  • opravlja nadzor nad izvajanjem predpisov MOL in drugih aktov, s katerimi MOL ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
  • opravlja druge naloge, določene z zakonom ali predpisom MOL, izdelanim na podlagi zakona,
  • sodeluje v sistemu zaščite in reševanja.

Odsek za prekrškovni postopek

  • vodi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,
  • vodi predpisane evidence o izrečenih ukrepih in v zvezi s prekrškovnim postopkom,
  • izvršuje naloge Občinskega programa varnosti Mestne občine Ljubljana,
  • pripravlja poročila in analize s področja Mestnega redarstva,
  • sodeluje v sistemu zaščite in reševanja.