Organizacijske enote v sestavi

Odsek za prekrškovne finance in tehnično poslovanje

 • opravlja organizacijske naloge, prekrškovno-finančne naloge, razen vodenja evidence saldakontov terjatev iz naslova glob, stroškov sodišča in stroškov prekrškovnega organa, in administrativno-tehnične naloge,
 • skrbi za usklajevanje in nudi podporo drugim odsekom pri poslovanju,
 • skrbi in upravlja z materialno-tehničnimi sredstvi,
 • izvaja naloge v zvezi s pripravo in izvrševanjem proračuna,
 • pripravlja poročila in analize s področja mestnega redarstva,
 • sodeluje v sistemu zaščite in reševanja.

Odsek za redarstvo

 • zagotavlja operativno izvrševanje programa OPV
 • nadzoruje varen in neoviran cestni promet v naseljih,
 • varuje ceste in okolje,
 • skrbi za varnost na javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
 • varuje javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
 • vzdržuje javni red in mir,
 • vodi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,
 • vodi predpisane evidence o izrečenih ukrepih in v zvezi s prekrškovnim postopkom,
 • vodi predpisane evidence uporabe prisilnih sredstev,
 • opravlja nadzor nad izvajanjem predpisov MOL in drugih aktov, s katerimi MOL ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom ali predpisom MOL, izdelanim na podlagi zakona,
 • sodeluje v sistemu zaščite in reševanja.

Odsek za prekrškovni postopek

 • vodi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,
 • vodi predpisane evidence o izrečenih ukrepih in v zvezi s prekrškovnim postopkom,
 • izvršuje naloge Občinskega programa varnosti Mestne občine Ljubljana,
 • pripravlja poročila in analize s področja Mestnega redarstva,
 • sodeluje v sistemu zaščite in reševanja.